AFP - Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning og i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen.


AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Kristiansand kommunale pensjonskasse administrerer AFP og utbetaler på vegne av arbeidsgiver.

Etteroppgjør for Avtalefestet pensjon (AFP)

I løpet av februar og mars 2017 har Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) gjennomført etteroppgjør for AFP for inntektsåret 2015. Dette gjelder AFP som er beregnet etter folketrygdens regler.

Etteroppgjør for AFP blir gjennomfør hvert år for å kontrollere at alle har fått utbetalt korrekt pensjon. KKP har innhentet inntektsopplysninger fra Skatteetaten og vil ferdigstille etteroppgjøret i løpet av mars 2017. Nytt i år er at kun de som får et krav eller en etterbetaling vil få brev om dette, samt de som har arbeidet utenfor kommunen og vi har behov for flere opplysninger vil bli kontaktet. Dersom du ikke mottar brev fra oss i løpet av februar eller mars måned kan du regne med at det ikke ble etteroppgjør på din pensjon.

For at det skal bli gjort et etteroppgjør på pensjonen din må inntekten fra Skatteetaten og forventet inntekt avvike med et såkalt toleransebeløp. Toleransebeløpet for AFP er 15 000 kroner i året. Dersom forventet inntekt og inntekt fra Skatteetaten har et avvik på 15 000 kroner eller mer blir det gjort et etteroppgjør og penjonen blir kalkulert på nytt basert på ny inntekt.

Inntekter som tas med i etteroppgjøret

Inntekten som skattemyndighetene opplyser om, er basert på lønnsinntekt og eventuelle goder fra arbeidsgiveren (for eksempel forsikringer, bil eller telefon) eller næringsinntekt – alt av pensjonsgivende inntekt du mottok i samme periode som du fikk AFP fra oss.

Følgende inntekter skal holdes utenfor etteroppgjøret:

• Inntekt som stammer fra arbeid eller virksomhet før første uttak av AFP. For eksempel arbeidsinntekt, næringsinntekt, royalties og styreverv.
• Feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP. Det har ingen betydning om feriepengene ble utbetalt før du tok ut AFP eller etter at arbeidsforholdet ble avsluttet. Feriepenger opptjent etter første uttak av AFP skal regnes med som inntekt.
• Inntekt fra arbeid eller virksomhet etter fylte 67 år.
• Inntekt fra arbeid i samme periode som fleksibel alderspensjon eller etterlattepensjon fra NAV ble utbetalt.

 

Vilkår for AFP

For å få AFP pensjon ved 62 år må du:

• være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
• ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år
• ha minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år
• ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine ti beste inntektsår
• ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år

For å få AFP pensjon fra fylte 65 år må du:

• være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
• ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut en delvis alders- eller avtalefestet pensjon. Du kan også kombinere en delvis uførepensjon fra pensjonskassen med avtalefestet pensjon, men du kan ikke samtidig få uførepensjon fra folketrygden.

Samordning

Pensjonen går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Utbetaling av AFP kan derfor føre til reduksjon av enkelte andre pensjoner, f. eks . sjømannspensjon. Dersom du allerede får ytelser fra folketrygden som ufør eller etterlatt, må du frasi deg den ytelsen i folketrygden for å få AFP. I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.

Størrelsen på AFP

Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Dessuten får du et avtaletillegg som for tiden er kr 1.700,- pr. mnd. Beregningen foretas av NAV, men blir utbetalt fra pensjonsordningen. For mer informasjon om beregningen av AFP fra NAV, trykk her

Fra 65 år kan du få pensjon beregnet som alderspensjon fra pensjonskassen dersom dette gir større utbetaling enn AFP beregnet fra NAV.


Les mer om AFP i Hovedtariffavtalen kap. 2 § 2.2 Avtalefestet pensjon AFP.


 Makeweb/CMS