Årsrapporter

Det er styret i pensjonskassen som vedtar årsberetning og årsregnskap.

Begge deler presenteres som orienteringssak overfor bystyret i Kristiansand.

Kapitalforvaltningen i KKP

Pensjonskassen har innrettet kapitalforvaltningen etter Forsikringsvirksomhetslovens regelverk for dette. Bestemmelser innebærer bl.a. at pensjonskassens forvaltningskapital skal deles i en kollektiv- og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen består av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer pensjonskassens ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld utover forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt å forvalte kollektiv- og selskapsporteføljen samlet, og har etablert et system hvor porteføljene splittes i samsvar med de bakenforliggende forpliktelser på tidspunkter for gitte regnskapsavslutninger gjennom året. Tilsvarende deles avkastningen pr. portefølje i samsvar med gjennomsnittlig respektive porteføljeandel gjennom året. Denne inndelingen fremgår av det som i oppstillingsplanen er kalt h.h.v. teknisk og ikke-teknisk regnskap.

Styret har vedtatt et eget strategidokument for kapitalforvaltningen i pensjonskassen. Styret reviderer dette strategidokumentet minimum en gang i året. Styret oppdaterer da den såkalte idealporteføljen, med basis i pensjonskassens risikobærende evne.

Pensjonskassen er opptatt av å spre investeringene som foretas i kapitalmarkedene. Dette gjelder særlig i forhold til de ulike aktivaklassene man velger å investere i, mens tilsvarende også ligger til grunn for valg av leverandører av de ulike plasseringsløsningene. Ved inngangen til 2024 ser fordelingen mellom aktivaklassene ut som flg.;

Pensjonskassen har avtale med selskapet Formue A/S om finansielle rådgivningstjenester innenfor kapitalforvaltningen. Avtalen innebærer løpende tilgang til vurderinger rundt kapitalmarkedene, samt bidrag fra representanter derfra på styremøter o.a. når administrasjon og styret finner dette formålstjenlig.

Videre har pensjonskassen inngått avtale med selskapet Mercer A/S om overvåking av resultatrapportering, utførelse av risikoanalyser, ESG rapportering, forvalteranalyse og strategigjennomgang, En egen overvåkingsrapport og risikoanalyser oversendes pensjonskassen en gang i kvartalet, og behandles av styret.

Pensjonskassen har i kapitalforvaltningsstrategien vedtatt at midlene skal forvaltes med vekt på langsiktighet og forsvarlighet. Det er styrets syn at forhold knyttet til ESG (Environment, social and governance) vil ha vesentlig betydning for både avkastning og risiko i årene som kommer, spesielt på lang sikt, og er viktige elementer i en langsiktig kapitalforvaltningsstrategi. Samtidig, anerkjenner styret det store ansvaret pensjonskassen har som kapitaleier ovenfor verdenssamfunnet og verdensutviklingen. Å innarbeide forhold knyttet til ESG i investeringsbeslutninger og –prosesser, ansees som en del av pensjonskassens alminnelige samfunnsansvar, så vel som ovenfor sponsor og medlemmer.

Kommunikasjon under offentliggjøringsforordningen (SFDR):

  • Pensjonskassen integrerer bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger, da dette anses som vesentlig for den langsiktige kapitalforvaltningen. Således er «følg-mekanismen» i SFDRs artikkel 3 valgt.
  • Inntil videre, har pensjonskassen besluttet å ikke hensynta investeringsbeslutningers negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer, slik dette er definert i offentliggjøringsforordningen («forklar-mekanismen» i artikkel 4). Begrunnelsen er manglende tilgang på data som lar seg etterprøve. Det er per i dag vanskelig å tallfeste bærekraftsfaktorenes negative konsekvenser på investeringsbeslutninge
  • Inntil videre, har pensjonskassen besluttet å ikke promotere miljømessige eller sosiale egenskaper, altså utløses ikke artikkel 8. Dette fordi pensjonskassens strategi for ansvarlige investeringer, inntil videre, ikke inkluderer bindende elementer eller parametere.

Pensjonskassens retningslinjer for ansvarlige investeringer kan du lese mer om her.