Likestillingsredegjørelse for Kristiansand kommunale pensjonskasse

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet,
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Grønne figurer: En kvinne, mann og en person i rullestol.

Tilstand for kjønnslikestilling

Kjønnsbalansen totalt KKP:

 • Administrasjonen:
  • 4 kvinner
  • 4 menn
  • midlertidig ansatte: 1 kvinne
  • ansatte i deltidsstillinger: 0

Styret:

 • 3 kvinner
 • 3 menn

Tabeller kjønnslikestilling:

20152016201720182019 20202021
Gjennomsnittlig prosentvis lønnsforskjell mann-kvinne rådgiver7,14% 3,64%3,20%2,53%1,58%0,07%0,00%
Lønnsforskjell snitt mann-kvinne rådgivere36 667 19 66717 83314 6679 6674330
Kvinner på ledernivå:00000
Menn på ledernivå:2333
Ansatte som jobber ufrivillig deltid:0

Til beregningen av lønnsforskjeller har benyttet fastlønn for regnskapsåret 2021. Vi har vurdert likt
arbeid og arbeid av lik verdi i utformingen av stillingsnivåene.

Utformingen av stillingsnivåene er basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten og en
vurdering av hvilke stillinger som inngår i de ulike nivåene. De tillitsvalgte har deltatt når vi har
planlagt, gjennomført og evaluert lønnskartleggingen.

 • Rådgivere utfører samme type arbeid (ikke seniorrådgiver)
 • Leder er leder for pensjonsavdeling og har personalansvar.
 • Tidligere leder som har gått ned i stilling, men beholdt lønnen, regnes som seniorrådgiver
  og er ikke med i lønnsoversikten når det gjelder rådgivere.
 • Vi har spurt om ansatte ønsker å jobbe overtid i medarbeidersamtaler

Beskrivelse av tallene

Gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom mannlige og kvinnelige rådgivere i virksomheten har sunket
fra kr 433 til kr 0 det siste året. De siste 7 årene har gjennomsnittlig lønnsforskjell mellom
mannlige og kvinnelige rådgivere sunket fra 7,14% til 0,00%. Den viktigste årsaken til dette er at
lønnsgapet mellom den yngste kvinnelige rådgiveren og de andre rådgiverne er nullet ut.

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Kristiansand kommunale pensjonskasse følger Kristiansand kommunes etiske retningslinjer. Der
står det følgende om mangfold og diskriminering:

Kristiansand kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkelte individ, slik at mangfold
blir verdsatt. Med mangfold menes ulikhet i kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, etnisk eller
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn, seksuell orientering, politisk standpunkt, alder og
funksjonsevne. Diskriminering i ord og handling aksepteres ikke i Kristiansand kommune.
Diskriminering i ord og handling aksepteres ikke i Kristiansand kommune. Diskriminering er
forbudt ved lov – Lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 1. januar 2018.