Etterlattepensjon

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte partner eller barn ha rett til pensjon. Et medlemskap hos oss skal også bety trygghet for din familie.

Portrett av to smilende besteforeldre som har to glade barnebarn sittende på ryggen, utendør på sommerstid

Ektefellepensjon

Etterlatt ektefelle eller registret partner kan ha rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon om de ikke har inngått nytt ekteskap. Samboere har ingen rett til etterlattepensjon.

Ektefellepensjon blir enten bruttoberegnet eller nettoberegnet. Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når avdøde ble medlem hos oss, når ekteskapet ble inngått og når gjenlevende ble født.

Nettoberegnet ektefellepensjon betyr at pensjonen ikke skal samordnes med ytelser fra folketrygden eller andre pensjonsordninger. Det skal heller ikke tas hensyn til inntekten til den gjenlevende. Full årlig nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til den avdøde.

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir alltid samordnet med folketrygdens ytelser. I noen tilfeller vil også bruttoberegnet ektefellepensjon bli justert i forhold til ektefelles inntekt ved siden av pensjonen.

Full årlig bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til den avdøde.

En bruttoberegnet ektefellepensjon gis når du som gjenlevende ektefelle:

  • Er født før 1. juli 1950 og avdøde ektefelle ble medlem første gang før 1. juli 2000
  • Inngikk ekteskapet før 1. januar 2010, er født før 1. januar 1955 og avdøde ektefelle ble medlem første gang før 1. januar 1979.

Både netto og brutto ektefellepensjon blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Ved lavere tjenestetid enn 30 år avkortes pensjonen. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Hadde avdøde AFP, uføre- eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen. 

Barnepensjon

Dine barn har rett til barnepensjon om du skulle falle fra og har medlemskap hos oss. Mister barnet begge foreldrene og begge var medlem hos oss, får barnet barnepensjon etter begge foreldrene.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Pensjonen blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden.

Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Er det flere barn i familien under 20 år, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Barnepensjonen blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Full medlemstid er 30 år. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling, vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller særaldergrensen på stillingen. Dette gjelder også hvis avdøde hadde AFP ved bortfall før 65 år. Hadde avdøde AFP etter 65 år, uføre – eller alderspensjon, tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av barnepensjon.