Hvem er medlem?

Kristiansand kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune, folkevalgte og ansatte i andre medlemsbedrifter. Unntak: Lærere er medlem av Statens pensjonskasse og sykepleiere er medlem av Kommunal landspensjonskasse.

Mannlige sveiser arbeidere i arbeidsklær som arbeider med store rør.

Medlemskap

Medlemskapet i pensjonskassen er obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt. Arbeidsretten avsa 21. juni 2013 dom i sak som innebar at vilkåret om 14 timers grense for medlemskap i pensjonsordninger innenfor tariffområdene KS og KS bedrift, ble ansett som ugyldige. Parter i saken var LO/Fagforbundet og KS.

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

Lån og forsikring

Som medlem av KKP får du gode betingelser på lån og forsikring hos Storebrand. Les mer om dette lengre ned på denne siden eller klikk her.

Tidligere medlem i KKP

Hvis du slutter i offentlig virksomhet, går du fra å være et aktivt medlem til å få en oppsatt pensjonsrett. For at oppsatt pensjonsrett skal kunne gi en fremtidig pensjonsutbetaling er det et vilkår at du har minst 3 års medlemstid i offentlige pensjonsordninger. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter.

Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet tjenestetid på 3 år, er det siste ordning vedkommende er medlem av som utbetaler pensjonen på vegne av alle ordninger som er tilknyttet overføringsavtalen.

Oppsatt pensjon gjelder for uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon.

Oppsatt pensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom medlemmet har hatt varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.

Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt det tidligere medlemmet når den aldersgrense som gjaldt for medlemmets stilling, likevel tidligst fra fylte 65 år og senest fra det tidspunkt medlemmet etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.

Endring i innmeldingsregler

Nedre grense for medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse på 14 arbeidstimer pr.uke, utviskes av dommen fra Arbeidsretten. Det innebærer at arbeidsgivere som tilhører KS tariffområde må melde inn alle fast ansatte i pensjonskassen uten noe nedre grense for arbeidstimer med virkning fra 21. juni 2013. Alle midlertidige ansatte meldes inn fra 1. juli 2013, uten noe nedre grense på 168 arbeidstimer pr. kvartal. Vi minner om at det er arbeidsgiver som bærer ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i pensjonsordningen.

Unntak: Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

Ved permisjon uten lønn er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale premie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene ved uførhet og død som før permisjonen, men permisjonstiden medregnes ikke som opptjeningstid til alderspensjon.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Overføringsavtalen

Har du i tillegg til ditt medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse vært medlem av flere andre offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.

Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre ordninger, blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Pensjonsberegningen skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt. Det betyr at ordningene som er med i avtalen, stort sett gir de samme rettighetene.

3440 Agder Energi Pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 01.01.2010)

3410 Akershus interkommunale pensjonskasse (navneendring fra 26.06.2014)

3605 Andebu kommunale pensjonskasse (Innlemmet i 3850 Sandefjord kommunale pensjonskasse 1.1.2017)

3610 Arendal kommunale pensjonskasse

4082 Asker kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2005, administreres av KLP Pensjonsservice)

3620 Bergen kommunale pensjonskasse

4152 Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap Pensjonskasse (fra 1.11.02, administreres av Gabler)

4153 Energiselskapenes Fellespensjonskasse (tidl. Bodø Energi pensjonskasse, ny fra 1.11.2004)

3630 Bodø kommunale pensjonskasse

3420 Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse

4083 Bærum kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2015, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

4071 DNB Liv

3660 Drammen kommunale pensjonskasse

4150 E-CO Energi pensjonskasse (ny fra 01.01.2009)

3670 Elverum kommunale pensjonskasse

3672 Fjell kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2006, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

3675 Flekkefjord kommunale pensjonskasse

4151 Hafslund pensjonskasse (navneendring fra 1.7.2018, tidl. Hafslund og Infratek pensjonskasse, tidl. Hafslund Offentlige Felles Pensjonskasse, lukket ordning, ny fra 1.1.2006. Refusjon ut fra en 66 %-ordning)

4158 Fortum pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 1.10.2018, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

3700 Halden kommunale pensjonskasse

4156 Harstad kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2013,administreres av Gabler)

4154 Haugaland Kraft pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)

3730 Haugesund kommunale pensjonskasse

3736 Hålogaland Kraft AS pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)

3200 Kommunal Landspensjonskasse, KLP

3750 Kristiansand kommunale pensjonskasse

4162 Lofotkraft pensjonskasse (lukket ordning) (fra 1.1.2015) (administreres av Gabler)

4099 Lørenskog kommunale pensjonskasse (administreres fra 1.1.2018 av Gabler)

3300 Molde kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2008, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

3780 Moss kommunale pensjonskasse

4161 Nettbuss pensjonskasse (lukket ordning) (fra 1.10.2014, administreres av Gabler)

4163 Nordkraft pensjonskasse (lukket ordning) (fra 1.1.2015, administreres av Gabler)

3820 Oslo Pensjonsforsikring AS

3060 Pensjonsordningen for apoteketaten (for ansatte fram til 31.1.2003) (administreres av Statens pensjonskasse)

4098 Pensjonsordningen for helseforetakene i hovedstadsområdet (ny fra 01.01.2014, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

4100 Pensjonsordningen for oppdragstakere i statlig beredskaps- eller familiehjem (administrereres av Statens pensjonskasse)

3200 Pensjonsordningen for sykehusleger (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP)

3200 Pensjonsordningen for sykepleiere (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP)

3850 Sandefjord kommunale pensjonskasse (Andebu og Stokke kommunale pensjonskasser innlemmet 1.1.2017)

3860 Sandnes kommunale pensjonskasse

3943 Skagerak Energi pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)

3880 Skien kommunale pensjonskasse

3010 Statens pensjonskasse

3900 Stokke kommunale pensjonskasse (innlemmet i 3850 Sandefjord kommunale pensjonskasse 1.1.2017)

4095 Storebrand Livsforsikring AS (fra 1.11.2004)

4155 Teknologisk Institutt pensjonskasse (fra 1.1.2008, lukket ordning, administreres av Gabler)

4081 Tromsø kommunale pensjonskasse (ny fra 1.10.2014, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)

3910 Trondheim kommunale pensjonskasse

3946 Vest-Telemark Kraft Pensjonskasse

4098 Vestre Viken pensjonskasse (fra 1.10.2009, fusjonert med PKH 1.1.2014)

4157 Infratek Pensjonskasse (lukket pensjonsordning fra 1.7.2018, administreres av Storebrand pensjonstjenester)

Gode betingelser på lån og forsikring

Tre kolleger som samarbeider og ser på en tablet skjerm.

Hos Storebrand – via Pensjonskasseforeningen

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at
Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i
pensjonskasser. Kristiansand kommunale pensjonskasse er tilknyttet
Pensjonskasseforeningen og denne muligheten gjelder dermed også for våre rettighetshavere.

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;

• Aktive medlemmer
• Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte
rettighetshaver.

Ved å trykke på linken til Storebrand under kommer du rett inn til Storebrands
hjemmeside for dette tilbudet.

Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres.
Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.
Se betingelser ved å trykke på linkene under.

Lån og forsikring
Hos Storebrand – via Pensjonskasseforeningen

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at
Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i
pensjonskasser. Kristiansand kommunale pensjonskasse er tilknyttet
Pensjonskasseforeningen og denne muligheten gjelder dermed også for våre rettighetshavere.

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer;

• Aktive medlemmer
• Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
• Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte
rettighetshaver.

Ved å trykke på linken til Storebrand til høyre kommer du rett inn til Storebrands
hjemmeside for dette tilbudet.

Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres.
Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.
Se betingelser ved å trykke på linkene under.

1. BOLIGLÅN /Storebrand bank

Boliglån innenfor 70 % av boligens verdi

Fritak for etableringsgebyr og personlig rådgivning ved inngåelse eller overføring av boliglån

2. FORSIKRINGER /Storebrand forsikring

20 % rabatt pluss 10 % ved bestilling via nett. Egen kontaktperson forsikring