Hvem er medlem?

Hvem er medlem?

Hvem er medlem?

Kristiansand kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune, folkevalgte og ansatte i andre medlemsbedrifter. Unntak: Lærere er medlem av Statens pensjonskasse og sykepleiere er medlem av Kommunal landspensjonskasse.

Mannlige sveiser arbeidere i arbeidsklær som arbeider med store rør.

Medlemskap

Medlemskapet i pensjonskassen er obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

Gode betingelser på lån og forsikring

Storebrand tilbyr gode avtaler på lån og bank til alle medlemmer av Kristiansand kommunale pensjonskasse og Pensjonskasseforeningen.

Tre kolleger som samarbeider og ser på en tablet skjerm.

Tidligere medlem i KKP

Hvis du slutter i offentlig virksomhet, går du fra å være et aktivt medlem til å få en oppsatt pensjonsrett. For at oppsatt pensjonsrett skal kunne gi en fremtidig pensjonsutbetaling er det et vilkår at du har minst 3 års medlemstid i offentlige pensjonsordninger. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter.

Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet tjenestetid på 3 år, er det siste ordning vedkommende er medlem av som utbetaler pensjonen på vegne av alle ordninger som er tilknyttet overføringsavtalen.

Oppsatt pensjon gjelder for uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon.

Oppsatt pensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom medlemmet har hatt varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.

Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt det tidligere medlemmet når den aldersgrense som gjaldt for medlemmets stilling, likevel tidligst fra fylte 65 år og senest fra det tidspunkt medlemmet etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.

Endringer i innmeldingsregler

Endringer i innmeldingsregler

Nedre grense for medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse på 14 arbeidstimer pr.uke, utviskes av dommen fra Arbeidsretten. Det innebærer at arbeidsgivere som tilhører KS tariffområde må melde inn alle fast ansatte i pensjonskassen uten noe nedre grense for arbeidstimer med virkning fra 21. juni 2013. Alle midlertidige ansatte meldes inn fra 1. juli 2013, uten noe nedre grense på 168 arbeidstimer pr. kvartal. Vi minner om at det er arbeidsgiver som bærer ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i pensjonsordningen.

Unntak: Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

Ved permisjon uten lønn er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale premie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene ved uførhet og død som før permisjonen, men permisjonstiden medregnes ikke som opptjeningstid til alderspensjon.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Overføringsavtalen

Har du i tillegg til ditt medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse vært medlem av flere andre offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.

Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre ordninger, blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Pensjonsberegningen skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt. Det betyr at ordningene som er med i avtalen, stort sett gir de samme rettighetene.