Arbeidsgivere

Arbeidsgivere

Arbeidsgivere

I tillegg til ansatte i Kristiansand kommune, kan andre virksomheter med minst 50% eierskap av, eller med nær tilknytning til kommunen, ha sin pensjonsordning i pensjonskassen.

Søknad om medlemskap i pensjonskassen fra aktuelle virksomheter, behandles av pensjonskassens styre.

Informasjon til arbeidsgiver om ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 finner du her.

Ved å logge inn på arbeidsgiverportalen kan arbeidsgiver behandle søknader om pensjon for sine ansatte.

Utsikt over Odderøya i Kristiansand.

Pensjonspremien som skal innbetales til pensjonskassen, består først og fremst av to hovedelementer;

Normalpremien

Beregnes av pensjonskassens aktuar og vedtas av styret i god tid før et nytt år. Premien skal dekke både det som kalles forsikringsbare og ikke-forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen, og beregnes som en sats i forhold til pensjonsgrunnlaget (lønn). Premien tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk, og baserer seg på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse.

Arbeidstakers andel av premieinnbetalingen på 2%, utgjør en del av normalpremien.

Reguleringspremien

Skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner som følge av lønns- og G-vekst. Denne premien kan derfor først stadfestes etter at året lønns- og pensjons oppgjør er i havn. Reguleringspremien fordeles ut fra det respektive foretakets andel av premiereservene i pensjonskassen.

Pensjonspremien som skal innbetales til pensjonskassen, består først og fremst av to hovedelementer;

Normalpremien

Beregnes av pensjonskassens aktuar og vedtas av styret i god tid før et nytt år. Premien skal dekke både det som kalles forsikringsbare og ikke-forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen, og beregnes som en sats i forhold til pensjonsgrunnlaget (lønn). Premien tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk, og baserer seg på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse.

Arbeidstakers andel av premieinnbetalingen på 2%, utgjør en del av normalpremien.

Reguleringspremien

Skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner som følge av lønns- og G-vekst. Denne premien kan derfor først stadfestes etter at året lønns- og pensjons oppgjør er i havn. Reguleringspremien fordeles ut fra det respektive foretakets andel av premiereservene i pensjonskassen.

Pensjonspremien som skal innbetales til pensjonskassen, består først og fremst av to hovedelementer;

Normalpremien

Beregnes av pensjonskassens aktuar og vedtas av styret i god tid før et nytt år. Premien skal dekke både det som kalles forsikringsbare og ikke-forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen, og beregnes som en sats i forhold til pensjonsgrunnlaget (lønn). Premien tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk, og baserer seg på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse.

Arbeidstakers andel av premieinnbetalingen på 2%, utgjør en del av normalpremien.

Reguleringspremien

Skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner som følge av lønns- og G-vekst. Denne premien kan derfor først stadfestes etter at året lønns- og pensjons oppgjør er i havn. Reguleringspremien fordeles ut fra det respektive foretakets andel av premiereservene i pensjonskassen.

Kontoutskrifter

Pensjonskassen sender hvert år ut kontoutskrifter til alle medlemsforetak.

Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven, og vil normalt bli sendt ut i løpet av påfølgende års første seks måneder.

Hensikten med kontoutskriften er flg.;

– gi en oversikt over foretakets pensjonsforhold i pensjonskassen
– være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering
– vise hva pensjonskassens resultat betyr for medlemsforetakene

GKRS-/NRS-beregninger

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med hjemmel i Kommuneloven gitt Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). § 13 beskriver regnskapsføringen av pensjon og krav til noten. For å bistå medlemsforetakene i forhold til dette, leverer pensjonskassen hver høst (normalt i forbindelse med budsjettprosessene) pensjonsberegninger basert på GKRS-standard.

Tilsvarende leveres også pensjonsberegninger overfor medlemsforetak som fører sine pensjonsforpliktelser etter såkalt NRS-standard. Dette skjer normalt på samme tid som for GKRS-beregningene.

Det leveres tall for inneværende regnskapsår, samt budsjett for det kommende året for begge beregningsregimer.

GKRS-/NRS-beregninger

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med hjemmel i Kommuneloven gitt Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). § 13 beskriver regnskapsføringen av pensjon og krav til noten. For å bistå medlemsforetakene i forhold til dette, leverer pensjonskassen hver høst (normalt i forbindelse med budsjettprosessene) pensjonsberegninger basert på GKRS-standard.

Tilsvarende leveres også pensjonsberegninger overfor medlemsforetak som fører sine pensjonsforpliktelser etter såkalt NRS-standard. Dette skjer normalt på samme tid som for GKRS-beregningene.

Det leveres tall for inneværende regnskapsår, samt budsjett for det kommende året for begge beregningsregimer.

GKRS-/NRS-beregninger

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har med hjemmel i Kommuneloven gitt Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). § 13 beskriver regnskapsføringen av pensjon og krav til noten. For å bistå medlemsforetakene i forhold til dette, leverer pensjonskassen hver høst (normalt i forbindelse med budsjettprosessene) pensjonsberegninger basert på GKRS-standard.

Tilsvarende leveres også pensjonsberegninger overfor medlemsforetak som fører sine pensjonsforpliktelser etter såkalt NRS-standard. Dette skjer normalt på samme tid som for GKRS-beregningene.

Det leveres tall for inneværende regnskapsår, samt budsjett for det kommende året for begge beregningsregimer.