Uførepensjon

Uførepensjon

Uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år, og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Har du ikke rett til disse ytelsene hos NAV, kan du i noen tilfeller få uførepensjon fra oss allikevel.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere langtidssykemeldte ansatte om deres pensjonsrettigheter i KKP. Tre måneder før du når din maksdato på sykepenger bør du søke om uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KKP. Arbeidsgiver fyller ut den siste delen av søknaden. Dersom du søker under 50 prosent uførepensjon, skal vi også ha tilsendt en legeerklæring fra din fastlege. Du kan ta kontakt med oss direkte for informasjon om dine rettigheter og selve søknadsprosessen.

Du må henvende deg til NAV for å søke AAP eller uføretrygd.

Vilkår:

Får du innvilget AAP eller uføretrygd hos NAV kan du søke pensjon hos oss. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Det er allikevel noe du burde være oppmerksom på:

  • Blir du arbeidsufør innen to år etter innmelding og uførheten skyldes en sykdom du enten hadde eller burde ha kjent til, har du ikke rett til uførepensjon fra oss. Dette gjelder selv om du blir innvilget AAP eller uføretrygd hos NAV.
  • Skulle du bli friskmeldt og gå tilbake i fullt arbeid, må du ta kontakt med oss.

For deg som har ytelse hos NAV

Er inntektsevnen din nedsatt med 50 prosent eller mer, må du søke arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV i tillegg til å sende søknad om pensjon til oss.

Midlertidig uførepensjon

Får du innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV og er medlem i KKP, kan du ha rett til midlertidig uførepensjon fra oss. Du må selv søke om midlertidig uførepensjon. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Dette innebærer at du kan ha rett til midlertidig uførepensjon fra samme dato du er innvilget AAP. Hvis AAP opphører i NAV, stanser vi midlertidig uførepensjon fra oss fra samme tidspunkt.

Har du inntekt ved siden av din AAP hos NAV, må du oppgi hva du forventer å ha i inntekt i søknadsskjema til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg. Graden på midlertidig uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har. Vi fastsetter din uføregrad ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Får du inntekt over inntektsgrensen, reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til midlertidig uførepensjon.

Mottar du midlertidig uførepensjon fra oss, vil vi automatisk utbetale alderspensjon når du når aldergrensen for din stilling. Har du 70 års aldersgrense, får du alderpensjon fra 67 år. Du må selv søke om alderspensjon hos NAV fra samme tidspunkt.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når skatteoppgjøret foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig i forhold til din inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør se her.

Uførepensjon

Får du innvilget uføretrygd fra NAV og er medlem i KKP, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Du må selv søke om uførepensjon. Vi følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Har du mottatt midlertidig uførepensjon fra oss og får innvilget uføretrygd hos NAV omregner vi din pensjon automatisk.

Har du tidligere vært medlem hos KKP og blir innvilget uføretrygd hos NAV, kan du ha opparbeidet det rett til uførepensjon fra oss. Får å ha rett til dette må du ha tre års samlet opptjening som medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning, hvor KKP er den pensjonsordningen du sist var medlem av i henhold til overføringsavtalen.

Har du inntekt ved siden av din uføretrygd hos NAV må du oppgi hva du forventer å ha i inntekt i søknadsskjema til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg. Graden på uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har. Vi fastsetter din uføregraden ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Inntektsgrensen skal tillegges fribeløpet som tilsvarer 40 prosent av G. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til uførepensjon.

Mottar du uførepensjon fra oss vil vi automatisk utbetale alderspensjon når du når aldergrensen for din stilling. Har du 70 års aldergrense får du alderpensjon fra 67 år. Du må selv søke om alderspensjon hos NAV fra samme tidspunkt.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når skatteoppgjøret foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig forhold til din inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør se her.

Beregning av uførepensjon og midlertidig uførepensjon

Pensjon utgjør samlet en prosentsats av ditt pensjonsgrunnlag hos oss og en prosentsats av gjeldende grunnbeløp (G) I folketrygden. Det gis et barnetillegg per barn under 18 år. Pensjonen blir avkortet etter opptjent medlemstid i offentlig ordning og uføregrad.

  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6G og 12G
  • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
  • 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn

For deg som ikke har ytelse hos NAV

Graden på uførepensjon blir bestemt ut fra hvor stor inntektsevne du har og vurderes ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Har du fått nedsatt inntektsevne med lavere enn 50 prosent uføregrad, kan du søke uførepensjon hos oss uten å ha vedtak fra NAV. Vi utbetaler uførepensjon helt ned til 20 prosent uføregrad.

Ved vurdering av om det foreligger sykdom når du ikke har ytelse hos NAV, gjelder samme sykdomsbegreper som i folketrygdloven kapitel 11 og 12 hos oss.

Når du har inntekt i tillegg til uførepensjonen er det viktig at du oppgir hva du forventer å ha i inntekt i søknadsskjema til oss. Du er selv pliktig til å gi oss beskjed hvis din inntekt endrer seg.

Vi fastsetter din uføregraden ved å sammenligne inntekten du hadde før du ble ufør med inntekten din etter at du ble ufør. Din inntekt etter at du ble ufør utgjør da din inntektsgrense for utbetaling av pensjon. Får du inntekt over inntektsgrensen reduseres din utbetaling. Får du inntekt over 80 prosent av samlet inntekt før uførhet stanses utbetalingen din. Du beholder allikevel retten til uførepensjon.

Vi foretar et etteroppgjør hvert år når linket inntekt foreligger for å kontrollere at din utbetaling har vært riktig forhold til din inntekt. For mer informasjon om etteroppgjør se her.

Beregning av uførepensjon

Pensjon utgjør samlet en prosentsats av ditt pensjonsgrunnlag hos oss og en prosentsats av gjeldende G. Det gis et barnetillegg per barn under 18 år. Pensjonen blir avkortet etter opptjent medlemstid i offentlig ordning og uføregrad.

  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G
  • 25 prosent av grunnbeløpet opp til maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget

4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget per barn.

Etteroppgjør

Både midlertidig uførepensjon og uførepensjon blir utbetalt etter hvor mye du og eventuelt din arbeidsgiver har oppgitt at du skal ha i årsinntekt. Hvert år foretar vi et etteroppgjør på pensjonen når skatteoppgjøret foreligger. I etteroppgjøret kontrolleres det at du har fått utbetalt riktig pensjon ut fra årsinntekten skatteoppgjøret viser at du hadde.

Du finner lovverket for etteroppgjør på uførepensjon her.

Har du ikke hatt uførepensjon hele året, gjennomfører vi etteroppgjøret med utgangspunkt i inntekten du hadde i den perioden du mottok uførepensjon.

Inntekt som holdes utenfor etteroppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt legges til grunn i etteroppgjøret. Følgende inntekter skal ikke føre til reduksjon i pensjonen, selv om de defineres som pensjonsgivende inntekter i folketrygden:

  • Erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeserstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd
  • Inntekt og feriepenger fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet før uførepensjonen ble innvilget

Du må selv opplyse oss om og dokumentere slike inntekter. Etteroppgjøret kan medføre at du enten får krav om tilbakebetaling eller en etterbetaling på uførepensjon. Vi vurderer ikke hvem sin skyld det er at en eventuelt feilutbetaling har skjedd.

Tilbakebetaling

Får du vedtak om tilbakebetaling av midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, vil vi informere i vedtaket hvilket beløp som kreves tilbake og hvordan. Dette kan enten være gjennom trekk i din fremtidige pensjonsutbetaling eller at hele beløpet kreves tilbake innen oppgitt frist i vedtaket.

Ønsker du en annen nedbetalingsavtale kan du kontakte oss for å avtale dette.

Etterbetaling

Får du vedtak om etterbetaling av midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, vil du motta beløpet på den kontoen du mottar pensjonsutbetaling. Etterbetalingen kommer ved neste lønnskjøring hos oss og utbetales vanligvis den 12. hver måned.

Klage

Du har rett til å klage på vedtak fra oss. Klagen skal være skriftlig og signert. Vi ber om at du forklarer hva du eventuelt er uenig i, med vedtaket. Du kan vedlegge dokumentasjon til klagen din. Dette kan for eksempel være dokumentasjon på inntekt, som lønnslipper. Klagefristen på alle våre vedtak er seks uker fra du mottok vedtaket.

Du finner mer informasjon om dine klagerettigheter i vedtaket eller ved å kontakte oss

Overgang til alderspensjon

Ved aldersgrensen 70 år skal pensjonen omregnes til alderspensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år. Alderspensjonen skal beregnes etter gjennomsnittlig deltid, levealders justeres og samordnes.

Ved lavere aldersgrenser skal uførepensjonen omregnes når aldersgrensen nås.