2023 resulterte i hyggelige avkastningstall for Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP). Den verdijusterte avkastningen på kundemidlene endte på 7,8 %. Det var særlig midlene plassert i globale aksjemarkeder og høyrentefond som bidro til å løfte det samlede resultatet. Renteøkningene gjennom 2023 har i tillegg styrket de fremtidige avkastningsforutsetningene for renteplasseringene som fortsatt står for majoriteten av KKPs forvaltningskapital.

Det gode resultatet for 2023 gjorde det mulig for KKP å overføre et rekordhøyt beløp til medlemsforetakenes premiefond ved årets slutt, med hele 242 millioner kroner. I tillegg er innestående premiefondsmidler fra tidligere år tilført en avkastning som samsvarer med de 7,8 % som ble resultatet i 2023. Det samlede bidraget til slik kilde for fremtidig premiefinansiering for KKPs medlemsforetak er dermed på 269,6 millioner.

Utbetalinger til foretakenes premiefond fra det som omtales som hhv. rente- og risikoresultat i KKP, kan på mange måter sammenliknes med en utbyttebetaling. KKPs evne til å kunne gjennomføre slike utbetalinger leses primært av i stresstester som både tar opp i seg det til enhver tid gjeldende regelverksregimet sammen med tilleggsvurderinger som ledelsen er pålagt å gjennomføre rundt sentrale risikoer i løpende drift. Stresstesten gir uttrykk for hva slags støtpute KKP har mot rystelser som måtte inntreffe innenfor finansmarkedene, samt det mer forsikrings- og administrative relatert til KKPs virkelighet. Styret følger derfor disse regelmessige målingene tett, og ser ved årsskiftet at nivået (omtales som solvenskapitaldekning) ligger godt innenfor de korridorer som i et trafikklysregime er omtalt som grønt.

Samlet forvaltningskapital i KKP utgjør 10,6 milliarder kroner pr. utgangen av 2023. Dette er en økning på hele 1,0 mrd. gjennom året, tilsvarende 10,7 %.

KKP utbetalte i løpet av 2023 samlede alders-, uføre- og etterlattepensjoner for til sammen 266,8 millioner, en økning med 7,0 % sammenliknet med utbetalingene i 2022.

Foto: iStock_PeskyMonkey.jpg