I den siste tiden har «uførefella» blitt mye omtalt i media.

Er du medlem av en offentlig pensjonsordning kan du har rett til en (midlertidig) uførepensjon og uføretrygd dersom du er for syk til å jobbe. Uførepensjonen utbetales fra den offentlige pensjonsordningen (KKP), mens arbeidsavklaringspengene eller uføretrygden utbetales av NAV.

Hovedregelen er at du må være minst 50 prosent ufør for å ha rett til en utbetaling av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. KKP kan innvilge uførepensjon for uføregrader mellom 20 og 50 prosent. Det betyr at du kan få en uførepensjon fra KKP selv om du ikke fyller vilkårene hos NAV.

Delvis ufør

Du har for eksempel en faktisk varig nedsatt inntektsevne på 50 prosent eller mer, men ønsker å jobbe mest mulig. I samråd med din lege søker du om 40 prosent uførepensjon fra KKP. Det betyr at du fremover har en arbeidsinntekt tilsvarende en 60 prosent stilling.

Beregnes av lønn

Uførepensjon beregnes ut fra lønnen din. Blir du 40 prosent ufør, får du en uførepensjon fra KKP basert på 40 prosent av lønnen din. Hele uførepensjonen utbetales av KKP og du vil ikke motta noen uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Du beholder lønnen din i den aktive stillingen din som er 60 prosent. Hverdagen blir bedre for deg og du taper ikke veldig mye økonomisk her og nå.

Kan føre til lav inntekt i framtiden

La oss si du har vært delvis ufør i noen år, før du likevel blir ufør mellom 50 og 100 prosent. Du må nå søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

NAV vil nå beregne ytelsen din ut ifra lønnen din i en 60 prosent stilling og ikke ut ifra din opprinnelige stillingsprosent på 100. Uførepensjonen fra KKP er ikke med i beregningsgrunnlaget til NAV. Det er reglene i folketrygdloven som bestemmer dette. Det gjør at du vil få en lavere utbetaling av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

I tillegg vil uførepensjonen din fra KKP bli kraftig redusert når NAV innvilger deg uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, siden du nå skal motta utbetaling fra både NAV og KKP.

Inntekten din vil bli betydelig lavere, fordi arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd blir beregnet ut fra uføregraden du fikk satt første gang. Konsekvensen av å gå fra delvis ufør til 50 prosent ufør, kan for eksempel bety at du går fra å få mer enn 70 prosent av lønnen til under 50 prosent for den delen du er ufør.

Derfor er det viktig at man får satt korrekt uføregrad første gang.

Det er også viktig å være klar over at en delvis uførepensjon også vil få konsekvenser for din fremtidige alderspensjon.

Kort oppsummert så vil det alltid lønne seg å stå lengst mulig i jobb. Pensjon vil aldri kunne veie opp for tapet av lønn, men skulle man bli syk er det godt å vite at vi har ordninger som kan gi deg en økonomisk støtte.

Er du usikker på hva som blir riktig for deg, ta kontakt med din lege, eller våre rådgivere i KKP.