Det er lenge til du skal pensjonere deg, men medlemskapet i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) gir deg mange fordeler. Også før du er pensjonist.

Man pushing pram uphill at winter

Du har fått en jobb i offentlig sektor. Dine første tanker er nok ikke hva du skal leve av om 40-50 år! Du har andre ting du bør tenke på i denne fasen av i livet.

Har du stiftet familie har du kanskje stilt deg spørsmål som hva du skal leve av dersom du ikke kan jobbe som før? Eller hva som skjer med de nærmeste dersom noe skulle skje med deg? Her er god informasjon som kan hjelpe deg med å finne svarene:

Ikke bare alderspensjon.
Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til pensjonskassen ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjonsinnskudd – altså ditt bidrag til det som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon. I tillegg til pensjonsordningen får du automatisk en del andre goder. Goder som du kanskje ikke er klar over, men som kan komme godt med.

Uførepensjon fra pensjonskassen
Ingen er uovervinnelig. Ulykker kan skje. I Norge er de fleste sikret enn viss inntekt fra folketrygden dersom de blir uføre. Er du medlem i KKP har du noen fordeler i tillegg. Du er dekket gjennom vår uførepensjonsordning. Kommer du fra privat sektor, er det ikke sikkert at arbeidsgiveren din hadde en uførepensjonsordning (de er ikke pliktige til det).

Dersom du blir mindre enn 50 prosent ufør har du ikke rett til uføretrygd fra folketrygden (NAV). I offentlig sektor holder det at du er 20 prosent ufør. Det betyr at medlemskapet i KKP gir deg en ekstra sikkerhet.

Etterlattepensjon fra pensjonskassen
Har du samboer? Er du gift? Har du barn eller planlegger du å få? Ingen liker å tenke på det, men det er et faktum at folk dør. Hva da med de som sitter igjen?

Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får ved din bortgang. Det finnes etterlattepensjon for både ektefeller/registrerte partnere og barn – ektefellepensjon og barnepensjon.

Et viktig punkt: Vær klar over at samboere ikke har rett til ektefellepensjon fra KKP slik regelverket er i dag. Ja, vi vet det virker «gammeldags» og at NAV kan gi ytelser til gjenlevende samboer. Men det fremgår av tariffavtalen “SGS2020” at kun ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon.

Alle livets faser
Pensjonsordningen i KKP er altså ikke bare for pensjonister! Et medlemskap i KKP gir trygghet i alle livets faser.

Pensjonssystemet er bygget opp av tre deler:

Folketrygden (NAV)
Folketrygden er bærebjelken i det norske pensjonssystemet. Dette er størsteparten av pengene vi får å leve av som pensjonister. De fleste har rett til å få pensjon fra folketrygden (NAV.no).

Tjenestepensjon
Tjenestepensjon er penger arbeidsgiverne dine sparer for deg. Ulike arbeidsgivere har ulike pensjonsordninger. Tjenestepensjon får du i tillegg til folketrygden.

Egen sparing
Hvor mye du trenger å legge til side selv, er svært individuelt. Det som imidlertid er ganske sikkert er at jo yngre du er, jo viktigere blir egen sparing.

Kilder: Norskpensjon.no og SPK (Statens pensjonskasse)
Foto: Johner/NTB