Beregning av barnepensjonen

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Barnepensjon blir utbetalt til barnet fyller 20 år. Den kommer i tillegg til eventuelt andre pensjoner og reduseres ikke ved inntekt eller ytelser fra folketrygden.

Mister barnet begge foreldrene og foreldrene var medlem hos oss, får barnet barnepensjon etter begge foreldrene. Hvis det er flere barn som har rett på barnepensjon, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Barnepensjonen blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Dette gjelder også hvis avdøde hadde AFP ved bortfall før 65 år. Hadde avdøde AFP etter 65 år, uføre – eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen.

Hvis avdøde forelder tidligere var medlem i pensjonskassen

Hvis avdøde tidligere hadde opparbeidet medlemstid på minst 3 år i offentlig tjenestepensjonsordning innenfor overføringsavtalen så gir det også rett til barnepensjon

Slik utbetales barnepensjon

  • Du trenger ikke registrere familien din hos oss.
  • Vi får melding om dødsfall direkte fra Folkeregisteret, arbeidsgiver og/eller NAV.
  • Vi sender brev til etterlatte med et søknadsskjema og opplyser om at barna har rettigheter til barnepensjon. De etterlatte må svare på dette søknadsskjemaet før vi utbetaler barnepensjonen.

Andre ytelser enn fra pensjonskassen:

  • Ytelser fra NAV: Barnepensjonen ble styrket fra 1. januar 2024. Retten til barnepensjon er utvidet fra fylte 18 år til 20 år, og satsene økt. Les mer her: https://www.nav.no/barnepensjon
  • Vær også klar over at ved dødsfall av foresatte kan gjenlevende ektefelle og barna dine være dekket av forsikringsordningen til arbeidsgiveren din. Ta kontakt med Personalavdelingen for å bli bedre kjent med dine forsikringsvilkår.

Foto: NTB/ JohnŽr Images Anna Roström.