Det er forventet at de høye ankomstene av flyktninger fra Ukraina vil fortsette i 2023. Dette vil føre til at kommunene vil trenge ekstra bemanning fremover. Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjorde en forskriftsendring som gjør at pensjonert personell kan arbeide med flyktningene uten å få trekk i pensjon eller AFP. Denne videreføres til utgangen av juni 2023.

Tiltaket gjelder ved arbeid på særskilt pensjonistlønnssats. Denne er fastsatt til 300 kroner per faktisk arbeidet time. Ordningen omfatter pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning. KS anbefaler at det ved tilsettingen avklares om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats.

Det er ikke satt begrensninger på hvilke yrkesgrupper som kan benytte seg av denne ordningen. Tiltaket gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste kommunene med det ekstraordinære personellbehovet grunnet de ukrainske flyktningene.

Du kan lese mer om tiltaket på KS og Regjeringen sine nettsider.