Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Ny avtalefestet pensjon (AFP)

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV.

AFP i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Opptjening til ny AFP vil starte fra 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år, og kan som første årskull ta ut pensjon i ny pensjonsløsning for offentlig tjenestepensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Ny avtalefestet pensjon (AFP)

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV.

AFP i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Opptjening til ny AFP vil starte fra 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år, og kan som første årskull ta ut pensjon i ny pensjonsløsning for offentlig tjenestepensjon.

Slik blir AFP livsvarig

AFP for offentlig ansatte blir endret fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år for de som er født før 1963, til nå å bli en livsvarig pensjon for de som er født fra og med 1963.

AFP – etter mønster fra privat sektor

Partene har blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. AFP utformes da som et livsvarig påslag som fritt kan kombineres med inntekt. Avtalen legger til grunn følgende:

• AFP beregnes som 4,21 % av årlig inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år

• Uttak må starte mellom 62 og 70 år. Du vil få en høyere årlig pensjon om du venter med å ta den ut, fordi pensjonen da blir utbetalt over færre år. Pensjonen kan kun tas ut i 100 prosent, den kan ikke graderes

• AFP kan du ta ut i tillegg til alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordning og NAV. Du kan også jobbe samtidig som du tar ut AFP livsvarig, uten at pensjonen blir redusert.

• For å rett til AFP livsvarig er det ulike krav og vilkår du må oppfylle, avhengig av hvilket årskull du tilhører:

  1. Du må har vært arbeidstaker i minst 7 av de siste 9 årene hos en arbeidsgiver med tariffavtale hvor staten er part eller tilsvarende tariffavtale om avtalefestet pensjon. Stillingen skal være hovedarbeidsforholdet, og stillingsandelen må utgjøre minst 20 prosent av full stilling. Ved samtidige ansettelsesforhold kan stillingsandelene legges sammen.
  2. Du må i de samme 7 av de siste 9 årene ikke hatt annen inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av ordningen.
  3. Du har de siste 3 årene før fylte 62 år ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer.

Det innføres overgangsordninger for de første årskullene som mister dagens AFP-ordning.

For dem som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres et nytt produkt; betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år, og gjelder dem som er født i 1963 eller senere. Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare inntekt fra offentlig sektor etter 2020 som teller. For deg som ikke har mange år med opptjening fra 2020 vil dermed betinget tjenestepensjon utgjøre en liten andel av den totale pensjonen din.

Les mer om Stortingets vedtak om AFP livsvarig her: Stortinget.no

Kilder: Regjeringen.no, SPK.no og KLP.no