Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Ny avtalefestet pensjon (AFP)

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden.

AFP i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig. Opptjening til ny AFP vil starte fra 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år, og kan som første årskull ta ut pensjon i ny pensjonsløsning for offentlig tjenestepensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere

Ny avtalefestet pensjon (AFP)

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden.

AFP i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig. Opptjening til ny AFP vil starte fra 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år, og kan som første årskull ta ut pensjon i ny pensjonsløsning for offentlig tjenestepensjon.

Regelverket er ennå ikke på plass

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er ennå ikke vedtatt i lov.
Det er uavklarte spørsmål rundt organisering av offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor som må utredes før et nytt lovforslag kan legges frem.

AFP – etter mønster fra privat sektor

I dag er AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. Partene har blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. AFP utformes da som et livsvarig påslag som fritt kan kombineres med inntekt. Avtalen legger til grunn følgende:
• AFP beregnes som 4,21 % av årlig inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år
• Uttak må starte mellom 62 og 70 år
• AFP må tas ut sammen med folketrygden
• Det vil være kvalifikasjonskrav for å få AFP, der kvalifikasjonstid medregnes på tvers av sektorer

Det innføres overgangsordninger for de første årskullene som mister dagens AFP-ordning.

For dem som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres et nytt produkt; betinget tjenestepensjon. Dette skal gi økt sikkerhet for en framtidig pensjon for denne gruppen. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år, og gjelder dem som er født i 1963 eller senere.