Oppsatt pensjon

Hvis du slutter i offentlig virksomhet, går du fra å være et aktivt medlem til å få en oppsatt pensjonsrett. For at oppsatt pensjonsrett skal kunne gi en fremtidig pensjonsutbetaling er det et vilkår at du har minst 3 års medlemstid i offentlige pensjonsordninger. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter. 

Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet tjenestetid på 3 år, er det siste ordning vedkommende er medlem av som utbetaler pensjonen på vegne av alle ordninger som er tilknyttet overføringsavtalen. 

Oppsatt pensjon gjelder for uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon. 

Oppsatt pensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom medlemmet har hatt varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.

Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt det tidligere medlemmet når den aldersgrense som gjaldt for medlemmets stilling, likevel tidligst fra fylte 65 år og senest fra det tidspunkt medlemmet etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden. 

Offentlig tjenestepensjon er under endring og dersom du er født i 1963 eller senere gjelder nye regler for oppsatt pensjon. Les mer om dette under informasjon om alderspensjon for deg som er født 1963 eller senere.

 Makeweb/CMS