Etterlattepensjon

Rett til ektefellepensjon

Ved dødsfall vil gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle som ikke har inngått nytt ekteskap kan også ha rett på pensjon. Samboere har ikke rett på etterlattepensjon.

Ektefellepensjon beregnes etter forskjellige regler avhengig av avdødes innmeldingsdato i pensjonskassen, dødsdato, gjenlevedes fødselsår og dato for inngåelse av ekteskapet.


Nettoberegnet ektefellepensjon

Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. 01.01.2001 ble det innført regler om beregning av såkalt nettoberegnet ektefellepensjon. 01.02.2010 ble reglene om nettoberegnet ektefellepensjon utvidet. Dersom du ikke tilhører en av gruppene som er nevnt nedenunder, skal du ha ektefellepensjon beregnet etter nettoreglene. Nettoberegnet pensjon betyr at pensjonen ikke skal samordnes med ytelser fra folketrygden eller andre pensjonsordninger. Det skal heller ikke tas hensyn til gjenlevedes egen inntekt.


Bruttoberegnet ektefellepensjon

En bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle ble medlem i KKP første gang før 01.07.2000. Det samme gjelder når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og din avdøde ektefelle ble medlem i KKP første gang før 01.01.1979, og ekteskapet ble inngått før 01.01.2010.

Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Ble avdøde innmeldt i KKP etter 01.01.1979 vil pensjonen bli redusert i forhold til gjenlevedes inntekt og/eller egen alders-/uførepensjon fra offentlig sektor. Bruttoberegnet pensjon blir alltid samordnet med folketrygdens ytelser.


Rett til barnepensjon

Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og vedkommende er medlem hos oss.
Hvis et barn mister begge sine foreldre, og begge er medlem hos oss, har barnet rett til barnepensjon fra begge foreldrene.
Barnepensjon for et barn utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde.

Pensjonen utbetales til og med måneden barnet fyller 20 år.


Les mer om etterlattepensjon og barnepensjon i SGS 2020.

 Makeweb/CMS