Uførepensjon

Etteroppgjør for midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Hver høst, når skatteoppgjøret er klart, skal Kristiansand kommunale pensjonskasse gjennomføre etteroppgjør for uførepensjon. Dette gjør vi for å kontrollere om du i fjor fikk en riktig utbetaling. 

Hva er et etteroppgjør for uførepensjon?

Når vi beregner uførepensjonen din fastsetter vi en inntektsgrense. Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. Informasjon om inntektsgrensen har du fått i vedtak eller informasjonsskriv ved overgang til nytt regelverk for uførepensjon fra 01.01.15. Inntektsgrensen er basert på informasjon om hva du skulle tjene som vi har fått fra deg eller fra arbeidsgiver.

KKP har utbetalt uførepensjonen din basert på hva du skulle tjene. KKP sammenligner din pensjonsgivende inntekt som vi får fra skatteetaten med inntekten vi har brukt for å beregne din pensjon. Dette gjøres for å kontrollere om du har fått for mye eller for lite i pensjon fra oss. Har du fått for mye utbetalt pensjon må du betale tilbake pensjon.  Har du fått for lite pensjon vil du få penger igjen. Alle som har fått for mye eller for lite pensjon vil få brev fra oss. Får du ikke brev har du fått riktig pensjon og alt er i orden.

Hvilke inntekter medregnes i etteroppgjøret?

Etteroppgjøret tar utgangspunkt i all den pensjonsgivende inntekten vi har fått fra skatteetaten. Dette inkluderer blant annet:

• Arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet

• Næringsinntekt

• Styrehonorarer

• Honorarer for ulike tillitsverv

• Omsorgslønn

• Fosterhjemslønn

• Feriepenger som er opptjent fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang.

Inntekt som KKP ikke medregner i etteroppgjøret:

Følgende er regnet som pensjonsgivende inntekt, men påvirker likevel ikke pensjonen din:

• Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden

• Inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet før uførepensjonen ble tatt ut (såkalt etterslepsinntekt)

• Foreldrepenger fra NAV som avløser arbeidsavklaringspenger

• Stønad til enslig mor eller far fra NAV

• Erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd. 

• Skattefordel av gruppelivsforsikring ved uførepensjon

Inntekt som vi ikke har opplysninger om, men som skal holdes utenfor

Næringsinntekt, inkludert feriepenger, tjent opp før du fikk innvilget uførepensjon, men utbetalt etterpå, kan holdes utenfor etteroppgjøret. Dette gjør du ved å sende oss dokumentasjon på denne inntekten.

Andre forhold som kan gi deg et bedre etteroppgjør

Hvis du har hatt gradert uførepensjon kan du få fastsatt ny inntektsgrense hvis du har hatt en varig inntektsøkning i din stilling og inntektsøkningen er høyere enn reguleringen av grunnbeløpet (G) uten at stillingsprosenten er økt. Du kan søke om å få økt inntektsgrense ved å sende inn dokumentasjon. Det kan du gjøre ved å sende KKP en kopi av den siste lønnsslippen.

Mer om etteroppgjøret og hvilke inntekter som kan holdes utenom kan du finne i regelverket for etteroppgjør (les mer)


Regler for uførepensjon fra KKP

Stortinget har vedtatt endringer i uføreytelsene for alle lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger fra 2015. Det er også gjort endringer i de øvrige offentlige tjenestepensjonsordningene, blant annet i KKP.

Hovedtrekkene i endringene

  • Uførepensjonen fra KKP blir beregnet som et tillegg til folketrygdens uføretrygd/ arbeidsavklaringspenger
  • Full pensjon fra KKP vil bli fastsatt slik;
Hvis uføreytelser fra NAV
Hvis ikke uføreytelser fra NAV
25% G, men maks 6% av pensjonsgivende lønn
+  3% av pensjonsgivende lønn opp til 6 G
+ 69% av pensjonsgivende lønn opp til 12 G
25% G, men maks 6% av pensjonsgivende lønn
+ 69% av pensjonsgivende lønn opp til 12 G

  • Barnetillegg vil utgjøre 4 prosent av pensjonsgivende lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år. Det blir ikke gitt barnetillegg for mer enn 3 barn.
  • I uførepensjonen medregnes medlemstid frem til aldersgrensen for stillingen, men maks til 67 år.
  • Uførepensjonen blir beregnet til alderspensjon ved fylte 67 år, eller ved tidligere særaldersgrense.
  • Laveste uføregrad er 20 prosent. Det blir derved ikke gitt pensjon for lavere uføregrad enn dette.
  • Det blir lettere å kombinere uførepensjon med arbeid. Ved varig uføretrygd fra NAV samtidig med uførepensjon fra KKP, vil en kunne tjene minst 40 prosent av G uten reduksjon i pensjonen.
  • Har en fått innvilget hel eller gradert uførepensjon, vil retten til uføregraden beholdes selv om en arbeider så mye at pensjonsutbetalingen reduseres.
  • Ved pensjonsgivende inntekt over 80 prosent av samlet pensjonsgivende inntekt før uførhet, opphører pensjonsutbetalingen. Pensjonen starter opp igjen dersom en på ny får redusert inntekt.
  • Uførepensjonen blir skattlagt som lønn.

De som mottar sykepenger eller uføreytelser ved inngangen til 2015  

Hvis man mottar sykepenger fra NAV ved inngangen til 2015 og får rett til uførepensjon fra KKP etter 1.januar 2015, vil pensjonen bli beregnet etter de nye reglene som er beskrevet ovenfor.

Løpende uførepensjon (før skatt) som er igangsatt før 2015 vil ikke bli redusert som følge av innføring av nye regler, men opplysninger om eventuell inntekt ved siden av må sendes KKP for å sikre korrekt pensjonsutbetaling.


Endring av inntektsopplysninger ved uførepensjon

Fra og med 1.1.2015 vil alle som har uførepensjon eller midlertidig uførepensjon få fastsatt en inntektsgrense. Inntektsgrensen er oppgitt på siste vedtak fra KKP. Er du i tvil om hva din inntektsgrense er kan du kontakte KKP. Inntektsgrensen er oppgitt i årsbeløp. Dersom du tjener mer enn grensen vil KKP beregne et fradrag i uførepensjonen for den delen av arbeidsinntekt som overstiger inntekstgrensen. 

Dersom du har endring av inntekt i forhold til din grense må du sende inn skjema for endring av inntekt til KKP. 

KKP vil foreta et etteroppgjør når ligningen foreligger. Dersom etteroppgjøret viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen og dermed fått for mye utbetalt i pensjon, kan KKP kreve å få skyldig beløp tilbakebetalt, eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger.

Skjema for endring av inntekt ved uførepensjon kan lastes ned fra menyen på høyre side.

Endring av inntektsgrense

Hvis du har hatt gradert uførepensjon kan du få fastsatt ny inntektsgrense hvis du har hatt en varig inntektsøkning i din stilling og inntektsøkningen er høyere enn reguleringen av grunnbeløpet (G) uten at stillingsprosenten er økt. Du kan søke om å få økt inntektsgrense ved å sende inn dokumentasjon. Det kan du gjøre ved å sende KKP en kopi av den siste lønnsslippen.


Mer om reglene for uførepensjon

www.nav.no kan du lese mer om  uføreytelsene fra NAV. 

KKP har i tillegg på hjemmesiden www.kkpensjon.no tatt med eksempler på rapportering av inntektsopplysninger som skal gjøres av hver enkelt mottaker av uførepensjon.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med dette kan du også kontakte oss i KKP på telefon 38 07 50 00. 

Det finnes én begrensning for innvilgelse av uførepensjon. Denne kalles karensbestemmelsen: Dersom du blir arbeidsufør innen to år etter innmelding i KKP, og uførheten skyldes en sykdom du led av eller hadde symptomer på ved innmelding, vil du ikke ha rett til uførepensjon fra KKP, selv om du får arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden. Samme karensregel gjelder dersom du har deltidsstilling og øker stillingsprosenten.


Les mer om uførepensjon i særavtalen SGS 2020.

 Makeweb/CMS