Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte, som er født i 1962 eller tidligere, er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år. AFP er i utgangspunktet ikke en pensjonskasseytelse, men en rettighet etter hovedtariffavtalen.

AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Fra og med 1963 kullet blir AFP endret fra en førtidspensjon til en livsvarig pensjon. AFP skal for offentlig ansatte skal komme i tillegg til pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt. Det er det samme prinsippet som gjelder AFP i privat sektor. Men reglene for AFP er ikke vedtatt og det kan bli endringer dersom det blir endringer i AFP for privat sektor.

Les mer om AFP til om med 1962 kullet og fra 1963 kullet i artiklene under.

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født før 1963


Les mer »

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg født i 1963 eller senere


Les mer »

 Makeweb/CMS