Reglement

REGLEMENT FOR UTLÅN TIL MEDLEMMER AV KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE


1) Det kan ytes lån til aktive medlemmer av pensjonskassen samt til dens pensjonister.


2) Pensjonskassens styre kan vedta utlånsbegrensninger uten nærmere varsel.

Dersom midler til utlån blir begrenset, skal lånesøknadene prioriteres i den rekkefølge de er innkommet.


3) Uavhengig av dets formål, skal ethvert lån ha 1. prioritets sikkerhet i  boligeiendom/ leilighet eller fritidsbolig som eies og beboes av låntaker. Det kan gis lån innenfor 70% av godkjent forsvarlig verdivurdering for panteobjektet.


4) Før lånet innvilges, må det foreligge en godkjent forsvarlig verdivurdering i form av lånetakst eller skriftlig meglervurdering. Pensjonskassen forbeholder seg retten til å godkjenne annen form for dokumentasjon som kan legges til grunn for verdivurderingen.


5) Låntaker kan ikke ha en samlet lånegjeld som overstiger 3,0 ganger brutto inntekt.

Dersom ektefeller/samboere er felles låntakere, legges samlet bruttoinntekt til grunn.


6) Alle lån kan gis inntil 5 års avdragsfrihet og nedbetales deretter over innenfor 20 år. Ekstraordinære avdrag utløser ikke endringer i lånebetingelsene. Eventuelle søknader om lengre avdragsfrihet/nedbetalingstid avgjøres av pensjonskassens sekretariat.

 

7) Ved rentefastsettelse legges til grunn gjennomsnittlig rente i Spareskillingsbanken og Sparebanken Sør på boliglån med tilsvarende pantesikkerhet (referanserenten). Renten på pensjonskassens lån skal for tiden ligge min. 0,35% lavere enn referanserenten. Renten kan likevel ikke settes lavere enn Skattedirektoratets normalrentesats.

Utlånsrenten kan til en hver tid endres dersom endringen i ovennevnte sammenlikningsrente utgjør minst 0,25% i forhold til gjeldende rentesats.

Renter beregnes etterskuddsvis.

 

8) Renter og avdrag forfaller til betaling halvårlig h.h.v. 15. juni og 15. desember.

Det kan avtales månedlig betaling med forfall 15. i hver måned.

 

9) Lånet skal innfris dersom boligeiendommen/leiligheten selges. Ved dødsfall kan lånet søkes overført på gjenlevende ektefelle eller barn som overtar boligen ved arv.

  

10) Et lånetilsagn faller bort dersom det ikke er benyttet innen 1 år fra det ble gitt.


11) Låntaker er forpliktet til alltid å ha gyldig brannforsikring. Slik forsikring må foreligge før lånet utbetales.


12) Pensjonskassen kan inngå avtale med en bank eller annen finansinstitusjon om forvaltning av utlånsordningen. Låntaker plikter å fremlegge de opplysninger som låneforvalter finner nødvendige for å behandle søknaden.

Låneforvalter kan avslå lånesøknader fra personer som er registrert med betalingsanmerkninger. Tilsvarende kan låneforvalter, etter samråd med administrasjonen i pensjonskassen, avslå søknader der det på annen måte hefter stor usikkerhet ved lånesøkers tilbakebetalingsvilje/-evne.

Ved etablering av lån må låntaker betale de gebyrer og omkostninger som påløper. Øvrige kostnader dekkes av pensjonskassen.


13) Pensjonskassens styre kan til en hver tid vedta endringer i utlånsreglementet.


14) Dette utlånsreglement gjøres gjeldende fra 3.mai 2018 og erstatter tidligere reglement.


Vedtatt i pensjonskassens styre 03.05.2018


 Makeweb/CMS