Pensjonspremie

Pensjonspremien som skal innbetales til pensjonskassen, består i det vesentligste av to hovedelementer;


Normalpremien

Beregnes av pensjonskassens aktuar og vedtas av styret i god tid før et nytt år. Premien skal dekke både det som kalles forsikringsbare og ikke-forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen, og beregnes som en sats i forhold til pensjonsgrunnlaget (lønn). Premien tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk, og baserer seg på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse.

Arbeidstakers andel av premieinnbetalingen på 2%, utgjør en del av normalpremien.


Reguleringspremien

Skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner som følge av lønns- og G-vekst. Denne premien kan derfor først stadfestes etter at året lønns- og pensjonsoppgjør er i havn. Reguleringspremien

fordeles ut fra det respektive foretakets andel av premiereservene i pensjonskassen.


Kostnader til AFP 

Endret finansieringsprinsipp for kostnadene til AFP 65 og 66 år  

Finansieringen av avtalefestet pensjon inngår ikke som en del av de forsikrede ytelsene i pensjonskassen. Spørsmålet om finansieringen av de to siste årsklassene innenfor AFP, 65 og 66 år, har allikevel i noen omganger vært et tema til vurdering. Dette bl.a. som følge av tariffpartenes tolkning av bestemmelsene formulert i Hovedtariffavtalen innenfor KS-området.  

Styret i KKP vedtok derfor i egen sak om dette i mai 2019 at kostnader som relateres til utbetalte AFP-pensjoner for årskullene 65 og 66 år, med virkning fra 2020 skal dekkes inn ved utjevning mellom medlemsforetakene i KKP. Denne utjevningen vil beregnes ut fra forholdet mellom samlet pensjonsgrunnlag for medlemmene i hvert av medlemsforetakene i KKP. Denne nye utjevningsordningen innebærer følgelig en erstatning av dagens ordning med en krone for krone inndekking fra arbeidsgiverforetaket for AFP-utbetalingene til disse to siste årskullene (65 og 66 år). Utbetalingene som relaterer seg til AFP 62-64 år vil fortsatt bli krevet refundert krone for krone av det arbeidsgiverforetaket som AFP-pensjonisten har hatt sitt ansettelsesforhold hos.  

 

 

 Makeweb/CMS