Lån

Kristiansand kommunale pensjonskasse låner ut penger til medlemmene. Det er til dette formålet fastsatt et eget reglement.  

To vilkår i utlånsreglementet fremstår som særlig sentrale. Dette gjelder i forhold til sikkerhet hvor pensjonskassens forutsetter 1.pr. pant i bolig/leilighet/fritidsbolig innenfor 70% av dokumentert verdi, samt at lånesøkers samlede gjeldsbelastning ikke skal overstige 3,0 ganger brutto inntekt.

Pensjonskassen tilstreber konkurransedyktige rentebetingelser, og justerer disse stort sett i takt med det som skjer i markedet forøvrig. Renten på disse lånene er med virkning fra 01.09.20 på 1,85%

Som medlem med anledning til å søke om lån i pensjonskassen, regnes fast ansatte i medlemsberettiget stilling hos arbeidsgivere som er tilknyttet pensjonskassen, samt alders- og uførepensjonister.

 


 

 Makeweb/CMS