Medlem

Kristiansand kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune, folkevalgte og ansatte i andre medlemsbedrifter. Arbeidsgivere tilknyttet pensjonskassen finner du her.

KKP ønsker nye medlemmer velkommen fra januar 2020

Kommunesammenslåing mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand fra januar 2020, innebærer at ansatte i Songdalen kommune og Søgne kommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil bli flyttet til KKP 01.01.2020. Flyttingen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

KLP vil i eget brev orientere
• dere som er yrkesaktive, har oppsatt rett i KLP eller er pensjonister om overføringen til KKP
• aktive medlemmer og uførepensjonister født etter 1962 om endret offentlig tjenestepensjon

Til deg som vil søke om pensjon fra 01.01.2020:
• Søknader som gjelder før 31.12.2019 adresseres til KLP
• Søknader som gjelder fra 01.01.2020 adresseres til KKP
• Fra 01.01.2020 adresseres alle søknader til KKP

Til deg som allerede mottar pensjon:
KLP behandler endringer på løpende pensjoner frem til 31.12.2019
KKP behandler endringer på løpende pensjoner fra 01.01.2020
KLP foretar pensjonsutbetaling i januar og februar 2020
KKP overtar pensjonsutbetaling fra mars 2020

Medlemsfordeler
Medlemmer som har «personforsikring»/skadeforsikring (kjøretøy, hus/hytte, innbo, reise, etc.) i KLP, beholder betingelsene til neste hovedforfall. Deretter går avtalen(e) over på de ordinære vilkår for KLPs eksterne kunder.

Medlemmer som har lån i KLP beholder KLPs medlemsrente frem til en eventuell refinansiering.

KKP samarbeider med Storebrand om gunstige forsikringsordninger og lån til pensjonskassens medlemmer. Du kan lese mer om dette her «Medlemsfordeler».

Kontakt oss!
Har du spørsmål, kan du kontakte oss på telefon 38 07 50 00, eller post.pensjon@kristiansand.kommune.no
Vi er også tilgjengelig for en prat om pensjon og dine rettigheter i våre lokaler, i Rådhusgata 26 på øvre torv i Kristiansand.


Medlemskap

Medlemskapet i pensjonskassen er obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir medlem. Arbeidsretten avsa 21.juni 2013 dom i sak som innebar at vilkåret om 14 timers grense for medlemskap i pensjonsordninger innenfor tariffområdene KS og KS bedrift, ble ansett som ugyldige. Parter i saken var LO/Fagforbundet og KS.

Endring i innmeldingsregler

Nedre grense for medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse på 14 arbeidstimer pr.uke, utviskes av dommen fra Arbeidsretten. Det innebærer at arbeidsgivere som tilhører KS tariffområde må melde inn alle fast ansatte i pensjonskassen uten noe nedre grense for arbeidstimer med virkning fra 21.juni 2013. Alle midlertidige ansatte meldes inn fra 1.juli 2013, uten noe nedre grense på 168 arbeidstimer pr. kvartal. Vi minner om at det er arbeidsgiver som bærer ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i pensjonsordningen.

Unntak: Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

Ved permisjon uten lønn er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale premie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene ved uførhet og død som før permisjonen, men permisjonstiden medregnes ikke som opptjeningstid til alderspensjon.


Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon

Hvordan blir du medlem?

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

 

 Makeweb/CMS