2021 har resultert i hyggelige avkastningstall for Kristiansand kommunale pensjonskasse. Den verdijusterte avkastningen på kundemidlene endte på 8,0%, mot tilsvarende 6,3% i 2020. Året er dermed det 3. i rekken av det som må betegnes å være særs gode avkastningsår for pensjonskassen, der det har vært mulig å både bygge gode bufre av «soliditet» samtidig som pensjonskassen også har evnet å levere hyggelige tilbakebetalinger til medlemsforetakenes premiefond. Den bokførte avkastningen i pensjonskassen endte i 2021 på 4,3%, noe som er ca. 2,0 prosentpoeng over den såkalte grunnlagsrenten. Dette overskytende gav styret anledning til å kunne disponere et positivt avkastningsresultat med hhv. 80 mill. til tilleggsavsetninger i pensjonskassen og 52,4 mill. til medlemsforetakenes premiefond. 2021-regnskapet ble behandlet av pensjonskassens styre den 25.mars.

Myndighetenes soliditetsskjerpelser i form av nytt EU-tilpasset regelverk, trådte i kraft fra 01.01.2019. Pensjonskassen vier dette forholdet stor oppmerksomhet, og hadde gode marginer i forhold til det nye solvenskapitalkravet ved utgangen av 2021. Dette kravet uttrykkes i stresstester definert av Finanstilsynet, og utviklingen i finansmarkedene gjennom senere år har vist viktigheten av å ha gode forholdstall fra slike målinger.

Styret har også gjennom 2021 brukt mye tid på å revidere og videreutvikle pensjonskassens retningslinjer for ansvarlighet og bærekraft i egen kapitalforvaltning, blant annet gjennom å vedta et eget styringsdokument «Strategi for ansvarlige investeringer». Dokumentet understøtter betydningen av samfunnsansvar og bærekraft i pensjonskassen og beskriver hvordan kapitalen plasseres og hvordan pensjonskassens investeringer følges opp innenfor dette området. Det er viktig for pensjonskassen å anerkjenne eget samfunnsansvar og måten man som en institusjonell forvalter kan påvirke til en ønsket utvikling innenfor det som i kapitalmarkedene forkortes med ESG-området (enviroment, social and governance).

Pensjonskassens samlede forvaltningskapital utgjør drøye 9,8 mrd. pr. utgangen av 2021. Dette er en økning på hele 1,0 mrd. gjennom året, tilsvarende 11,2%.

Pensjonskassen utbetalte i løpet av 2021 samlede alders-, uføre- og etterlattepensjoner for til sammen 226,5 mill., en økning med 10,1% sammenliknet med utbetalingene i 2020.

Du finner årsrapporten for 2021 her.