Tillegg til forsikringsvilkår for kommunal pensjonsordning i Kristiansand kommunale pensjonskasse – Pensjonsordning for folkevalgte.

Disse bestemmelser gjelder når det i forsikringsavtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kommunale pensjonskasse er fastslått at pensjonsordningen også skal omfatte kommunens folkevalgte. For de folkevalgte gjelder så langt det passer også pensjonskassens forsikringsvilkår for kommunal pensjonsordning, samt TPO- vedtektene. Ved motstrid går nedenstående bestemmelser foran.

1. Medlemmer

Pensjonskassen omfatter bare folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer minst 1/3 av vanlig arbeidstid for kommunale tjenestemenn.

2. Aldersgrense

Aldersgrensen er 65 år.

3. Pensjonsgivende tjenestetid

Som pensjonsgivende tjenestetid regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd for.

Pensjonskassens styre kan gjøre vedtak om at også tjenestetid som folkevalgt i kommunen før tilslutning til pensjonskassen skal medregnes.

3. Pensjonsgivende tjenestetid

Som pensjonsgivende tjenestetid regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd for.

Pensjonskassens styre kan gjøre vedtak om at også tjenestetid som folkevalgt i kommunen før tilslutning til pensjonskassen skal medregnes.

4. Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget beregnes ut fra den folkevalgtes faste godtgjørelse, inklusiv pengegodtgjørelse som trer i stedet for naturalytelse. Verden av naturalytelser fastsettes skjønnsmessig av pensjonskassens styre.

5. Alderspensjon

Alderspensjonen utbetales tidligst fra det tidspunktet den folkevalgte ikke lenger oppebærer sin godtgjørelse.

Alderspensjon kan ikke ytes så lenge vedkommende er medlem av Stortinget eller Regjeringen, eller er tilsatt i statlig eller kommunal/fylkeskommunal stilling som medfører rett til medlemskap i tjenestepensjonsordning.

Dersom den folkevalgte fortsatt oppbærer delvis godtgjørelse eller er tilsatt i statlig eller kommunal/fylkeskommunal stilling som medfører rett til medlemskap i tjenesteordning, kan det innvilges redusert alderspensjon.

Den pensjonsgivende tjenestetid som kreves for å få rett til full pensjon, skal for folkevalgte utgjøre 16 år. Ved kortere tjenestetid avkortes alderspensjonen forholdsmessig.

6. Uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon

En folkevalgt har rett til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon etter TPO- vedtektens bestemmelser. Dog er kravet for full pensjon 16 år, jf. punkt 5 fjerde ledd.

7. Ventepenger

Dersom aldersmessige eller andre hensyn tilsier det, kan pensjonskassens styre tilstå ventepenger til tidligere folkevalgte som ikke har rett til utbetaling av alders- eller uførepensjon fra det tidspunktet vedkommende ikke lenger mottar godtgjørelse som folkevalgt.

Ventepenger tilstås med et årlig beløp som fastsettes for høyst tre år av gangen og som ikke kan overstige den alderspensjon som den folkevalgte på grunnlag av sin funksjonstid ville vært berettiget til.

8. Oppsatt pensjon

TPO- vedtektens bestemmelser om oppsatt pensjon gjelder for folkevalgte med minst 576 dagers pensjonsgivende tjenestetid, dog slik at rettighetene fastsettes i forhold til en full tjenestetid på 16 år.

9. Regulering av pensjoner under utbetaling og oppsatte rettigheter

En folkevalgt som fratrer sitt verv med eller uten rett til straks begynnende pensjon, skal med utgangspunkt i sin godtgjørelse som folkevalgt, jf. punkt 4, og den beregnende arbeidstid senere ha pensjonsytelse regulert på samme måte som kommunale arbeidstakere med samme pensjonsgrunnlag.

10. Premier

Kommunens premie for folkevalgte fastsettes etter en forhøyet prosentsats, som skal være meldt til Kredittilsynet.

Den folkevalgtes eget pensjonsinnskudd settes til 2 prosent av vedkommendes pensjonsgrunnlag.

11. Samordning med annen tjenestepensjon som er sikret i pensjonskassen

Dersom samme person er medlem av pensjonskassen både etter bestemmelsene i nærværende tillegg og etter bestemmelser for vanlige stillinger i kommunens tjeneste, skal det pensjonsmessig regnes som om det dreiet seg om medlemskap i to forskjellige tjenesteordninger.

12. Ikrafttreden mv.

Disse bestemmelser trer i kraft fra 01.05.2000.

Endringer i bestemmelsene kan vedtas av kommunestyret etter først å være behandlet av pensjonskassens styre. Endringer må meldes til Kredittilsynet.

13. Opphør av pensjonsordningen for folkevalgte

Dersom kommunen vedtar at pensjonsordningen for kommunale folkevalgte skal opphøre, trer punkt 8 og 9 i kraft.

Eldre par danser og ler sammen.