Vedtekter for Kristiansand kommunale pensjonskasse

Organisasjonsnummer 840046672

Fastsatt 13.juni 2019

Erstatter vedtekter av 01.01.2008
Godkjent av Finanstilsynet 04.11.2019

Sist revidert 15.06.2023

På denne siden går vi gjennom følgende: 

 • Kapittel 1:  Innledende bestemmelser
 • Kapittel 2: Pensjonskassens organer og deres oppgaver
 • Kapittel 3: Aktuar og revisor
 • Kapittel 4: Årsoppgjør
 • Kapittel 5: Informasjon
 • Kapittel 6: Fusjon, fisjon, opphør og avvikling
 • Tillegg Særskilte bestemmelser for folkevalgte i Kristiansand kommune

KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1−1 Firma og forretningskontor

Kristiansand kommunale pensjonskasse, i det følgende kalt pensjonskassen, er opprettet 01.07.1926 av bystyret i Kristiansand. Kristiansand kommune er i disse vedtekter betegnet kommunen. Forretningskontor er i Kristiansand.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 840046672.

§ 1−2 Rettsstilling

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Den er organisert som selveiende institusjon.

Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens og enhetenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter skal ikke tilfalle kommunen, enhetene eller deres kreditorer.

Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

§ 1-3 Formål og virksomhet

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til kommunens ansatte, tidligere ansatte og pensjonister.

I tillegg til å forvalte pensjonsordningen for Kristiansand kommune, herunder kommunens folkevalgte, kan Pensjonskassen også omfatte:

 1. Kommunale foretak.
 2. Aksjeselskap eller andre selskaper hvor kommunen eier mer enn 50 prosent av aksjene eller andelene.
 3. Aksjeselskap eller andre selskaper som har nær tilknytning til kommunen.
 4. Stiftelser som har nær tilknytning til kommunen.
 5. Helseforetak.

I disse vedtekter brukes i det følgende begrepet enhet som en felles betegnelse for kommunale foretak, aksjeselskap, selskap, stiftelser og helseforetak som kommer inn under punktene 1 til 5 ovenfor og som kan omfattes av pensjonskassen.

Pensjonskassens styre og styret i vedkommende enhet må ha fattet vedtak om at pensjonskassen også skal omfatte enheten.

Vedtak om at pensjonskassen kan omfatte enheter under punktene 3 til 5 ovenfor, skal meldes til Finanstilsynet.

Dersom enheter under punktene 1 til 5 ovenfor skal være omfattet av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for kommunen og de kommunalt ansatte.

I tillegg til Kristiansand kommune (org.nr.963 296 746) omfattes følgende enheter av pensjonskassen;

Agder Kommunerevisjon IKS, org.nr. 987 183 918
Avfall Sør A/S, org.nr. 995 646 137
Avfall Sør Holding A/S, org.nr. 986 296 042
Kristiansand kommunes energiverksstiftelse, org.nr. 984 336 845
Kristiansand Boligselskap KF, org.nr. 989 261 932
Kristiansand Brann og Redning IKS, org.nr. 993 470 244
Kristiansand Havn IKS, org.nr. 926 180 711
Kristiansand kirkelig fellesråd, org.nr. 876 992 612
Kristiansand kommunale pensjonskasse, org.nr.840 046 672
Region Kristiansand, org.nr. 971 333 227

samt følgende enheter lukket for nye medlemmer, evt. som kun omfatter oppsatte og/eller pensjonister;

Barnefilmfestivalen A/S, org.nr. 992 228 601
Franzefoss Gjenvinning A/S, org.nr. 975 265 412
Kristiansand Bompengeselskap A/S, (avviklet)
KinoSør A/S, org.nr. 983 369 863
Vest-Agder Næringsmiddeltilsyn, (avviklet)

§ 1-4 Kapitalforhold

Pensjonskassen skal til enhver tid oppfylle lovgivningens kapital- og soliditetskrav.

Pensjonskassen kan oppta ansvarlig lånekapital og utstede egenkapitalbevis etter gjeldende regler.

Grunnkapitalen og ansvarlig kapital kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet endres på annen måte enn ved fondsopplegg.

§ 1-5 Egenkapitalinnskudd

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning dette er påkrevet for å gi pensjonskassen tilfredsstillende soliditet. Innbetaling av årlige tilskudd kan besluttes av styret, og det kan besluttes innkalt særskilt egenkapitalinnskudd.

Eventuelle egenkapitalinnskudd fastsettes i forhold til de enkelte enheters andel av premiereserven. Styret kan, om pensjonskassens finansielle stilling tillater dette, gi avkastning på innbetalt egenkapitalinnskudd.

KAPITTEL 2 PENSJONSKASSENS ORGANER OG DERES OPPGAVER

§ 2-1 Styret

Styret er pensjonskassens øverste organ. Styret utøver den kompetansen som etter lovgivningen ved øvrige selskapsformer er tillagt generalforsamlingen, så fremt annet ikke følger av disse vedtektene.

Styret består av syv personer.

Styret har upersonlige, prioriterte varamedlemmer.

§ 2-2 Oppnevnelse av styret

Inntil fem styremedlemmer oppnevnes av bystyret, hvorav minst to styremedlemmer ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til enheter med pensjonsordning i pensjonskassen. To styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Oppnevnelsen gjøres av de arbeidstakerorganisasjoner og pensjonistforeninger som er tilknyttet kommunen og/eller enhet som nevnt i § 1-3.

For å medvirke tilfredsstillende rullering av kompetanse i styret velges tre av styrets medlemmer for samme periode som bystyrets medlemmer. Resterende velges midt i bystyreperioden. Styrets medlemmer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt, og samtlige velges for fire år av gangen.

Det skal velges tre vararepresentanter for styremedlemmene som oppnevnes av bystyret. Minimum en av disse skal ikke ha tilknytning til pensjonskassen eller enheter med pensjonsordning i pensjonskassen. Tilsvarende skal det velges to vararepresentanter for styremedlemmene som oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner. Vararepresentantene som oppnevnes av bystyret skal tildeles med første, andre, og tredje varamedlemsplass, mens vararepresentantene som oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner skal tildeles med første og andre varamedlemsplass.

Styret velger selv sin leder og nestleder for to år av gangen, mens vararepresentantene tilordnes rangering for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

§ 2-3 Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for å lede pensjonskassens virksomhet og skal påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital.

Styret skal herunder:

 1. Godkjenne forsikringsvilkår og avtaler som er bestemmende for pensjonskassens virksomhet
 2. Forvalte pensjonskassens midler og fastsette retningslinjer for kapitalforvaltningen og den øvrige virksomhet.
 3. Behandle saker av uvanlig art eller stor betydning for pensjonskassen.
 4. Fastsette premien for pensjonskassen.
 5. Fastsette budsjett for pensjonskassen.
 6. Fastsette årsregnskap og årsberetning for pensjonskassen.
 7. Treffe beslutning om anvendelse av overskudd som framkommer ved det forsikrings-tekniske oppgjør, eventuell dekning av underskudd
 8. Fastsette årlig rente på innskutt kjernekapital, og eventuelle andre kapitalinnskudd.
 9. Innkalle egenkapital, utstede egenkapitalbevis og oppta ansvarlig lånekapital.
 10. Ansette og avsette daglig leder, herunder fastsette vedkommendes instruks, arbeidsbetingelser og godtgjørelse.
 11. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder etablering av forsvarlige styrings– og kontrollsystemer.
 12. Sørge for oppdaterte retningslinjer for gjenforsikring.
 13. Fastsette eventuelt styrehonorar.

§ 2-4 Styrets møter

Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når et av de andre styremedlemmene eller daglig leder krever det. Innkalling til styremøte skal gis med rimelig varsel, og inneholde oppgave over de saker som skal behandles på møtet. Hvert år skal det holdes minst fire styremøter.

Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal underretning om dette gis snarest mulig slik at vararepresentant kan innkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal for hvert møte undertegnes av de styremedlemmer som deltok i møtet.

§ 2-5 Firmategning

Styret representerer pensjonskassen utad og tegner dets firma.

Styret kan gi enkelte styremedlemmer, kombinasjoner av styremedlemmer, eller kombinasjon av styremedlem og daglig leder, rett til å tegne pensjonskassens firma. Slik fullmakt kan til enhver tid tilbakekalles.

Styret kan meddele prokura.

§ 2-6 Vedtekter

Pensjonskassens vedtekter og endringer av vedtektene fastsettes av styret. Vedtektsendringer krever to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektene og endringer av vedtektene skal godkjennes av Finansdepartementet eller av Finanstilsynet etter delegasjon, såfremt ikke lov eller forskrift angir unntak fra slik godkjennelse.

Vedtektsendringer som ikke krever offentlig godkjennelse trer i kraft fra vedtagelsen eller fra annet tidspunkt fastsatt av styret. Vedtektsendring som krever offentlig godkjennelse, trer i kraft når denne foreligger.

Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtektsendringer.

 

§ 2-7 Daglig leder

Pensjonskassen skal ha en daglig leder, som ansettes av styret. Vedkommende skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til egnethet, kompetanse og vandel. Daglig leder skal ikke samtidig være medlem av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.

Styret kan gi daglig leder fullmakt til å handle på vegne av pensjonskassen når ikke annet følger av denne paragraf. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter pensjonskassens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for pensjonskassens virksomhet. Styret må i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal sørge for at pensjonskassens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og god regnskapsskikk.

I samsvar med fullmakt, representerer daglig leder pensjonskassen utad.

Daglig leder forbereder, i samråd med styrets leder, styrets saker og møter.

KAPITTEL 3 AKTUAR OG REVISOR

§ 3-1 Aktuar

Pensjonskassens styre inngår avtale med en aktuar, et aktuarkonsulentfirma eller et livs-forsikringsselskap som utfører de nødvendige forsikringstekniske beregninger for pensjons-kassen. Vedkommende skal være godkjent av Finanstilsynet.

Aktuaren skal melde pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag til Finanstilsynet.

Aktuaren har ansvar for å vurdere pensjonskassens behov for gjenforsikring.

Vesentlige spørsmål av forsikringsmessig art skal forelegges aktuaren.

§ 3-2 Revisor

Bystyret skal oppnevne statsautorisert eller registrert revisor som revisor for pensjonskassen.  Vedkommende kan ikke være medlem, pensjonsberettiget eller styremedlem i pensjonskassen.

Revisor skal minst en gang i året møte styret uten at daglig ledelse er representert.

KAPITTEL 4 ÅRSOPPGJØR

§ 4-1 Årsregnskap mv.

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av pensjonskassens styre innen tre måneder etter regnskapsårets utløp.

Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling.

Årsberetningen skal omtale soliditeten, finansielle risikoer, mål, risikostyring samt øvrige krav som måtte følge av lov og forskrift.

Årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelige.

§ 4-2 Overskudd og underskudd

Avkastning ved forvaltning av kollektivporteføljen skal årlig fordeles mellom pensjonskassens omfattede kontrakter i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende gjelder overskudd på risikoresultat.

Med Finanstilsynets samtykke kan overskudd benyttes til å øke premiereserven for forsikringsforpliktelser.

Negativt resultat knyttet til administrasjon, forvaltning og forsikringsrisiko skal belastes pensjonskassens ansvarlige kapital. Tilleggsavsetninger og risikoutjevningsfond kan belastes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Avkastning på midler i selskapsporteføljen skal årlig tilordnes pensjonskasses ansvarlige kapital.

§ 4-3 Utbytte på kapital

Utbytte kan deles ut på bakgrunn av godkjent resultatregnskap for siste år. Pensjonskassen kan ikke utbetale utbytte dersom dette gir utilfredsstillende ansvarlig kapital eller generelt gjør pensjonskassens økonomiske stilling lite betryggende.

KAPITTEL 5 INFORMASJON

§ 5-1 Informasjon til rettighetshavere

Pensjonskassens medlemmer og rettighetshavere skal underrettes om regelverket for pensjonsordningen, herunder endringer av betydning.

Den enkelte rettighetshaver skal årlig motta en oversikt over nivået på opptjente pensjonsrettigheter. Ved anmodning tilsendes pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Rettighetshavere skal motta informasjon for det tilfellet at pensjonskassen besluttes fusjonert, fisjonert, bragt til opphør eller avviklet.

KAPITTEL 6 FUSJON, FISJON, OPPHØR OG AVVIKLING

§ 6-1 Beslutning om fusjon, fisjon, opphør eller avvikling

Avgjørelse om fusjon, fisjon, opphør og avvikling treffes av pensjonskassens styre, med samme flertallskrav som for vedtektsendringer. Slik beslutning forutsetter etterfølgende tillatelse fra Finansdepartementet. Enheter med pensjonsordning i pensjonskassen skal underrettes om vedtaket.

Fusjon, fisjon, opphør og avvikling av pensjonskassen må skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

§ 6-2 Pensjonskassens egenkapital

Pensjonskassen skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med gjeldende offentligrettslig regulering og skal være tilpasset pensjonskassens virksomhet.

Ved avvikling av pensjonskassen skal innskutt og opptjent egenkapital etter sluttregnskapet overføres til innskyterne av innskutt egenkapital. Overførselen er betinget av Finanstilsynets godkjennelse av sluttregnskapet.

Ved utskillelse av vesentlig del eller deler av forsikringsporteføljen som følge av uttreden av enheter med pensjonsordning i pensjonskassen, skal det innenfor lovverkets rammer avtales mellom enhetene om og hvorledes pensjonskassens egenkapital skal fordeles. Den andel av innskutt og opptjent ansvarlig kapital som relateres til utskilt enhet, kan utbetales til denne dersom dette er forsvarlig ut fra pensjonskassens økonomiske stilling. Finanstilsynets godkjennelse er påkrevet.

Pensjonskassens styre kan beslutte tilbakebetaling av ansvarlig lån eller deler av innskutt egenkapital. Slik tilbakeføring forutsetter samtykke fra Finanstilsynet.

§ 6-3 Avvikling av pensjonskassen

Dersom kommunen og konsernenhetene ikke yter de tilskudd som er nødvendige for å holde pensjonskassen i forsikringsteknisk balanse, skal pensjonskassen avvikles og midlene overføres til et livsforsikringsselskap.

§ 6-4 Mislighold av forpliktelse

Dersom enhet med pensjonsordning i pensjonskassen ikke yter tilskudd som er nødvendige for å opprettholde relativ andel av forsikringsteknisk balanse og det tilsvarende ikke foreligger tilstrekkelige midler i premiefond til å dekke tilskuddsforpliktelsen, skal enhetens pensjonsordning opphøre. Medlemmenes opptjente rettigheter sikres i pensjonskassen.

Bestemmelsen om opphør av pensjonsordning kommer også til anvendelse der egenkapitalinnskudd ikke innbetales i samsvar med styrets beslutning (Ref. § 1-5).

En voksen, blond dame med lue sitter på huk og klapper sin hund i snøen.

Tillegg til Vedtekter for Offentlig tjenestepensjon i Kristiansand kommunale Pensjonskasse.

Særskilte bestemmelser for folkevalgte i Kristiansand kommune.

Pensjonsordningen er etablert i samsvar med Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 03.12.12 nr. 1121 § 1 annet ledd.

De alminnelige vedtektene og forsikringsvilkårene for offentlig tjenestepensjonsordning i pensjonskassen gjelder så langt de passer og med følgende spesielle vilkår:

§ 1 Omfang

Folkevalgte i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra minst 33,33 % av full godtgjørelse skal meldes inn i kommunens ordinære pensjonsordning for arbeidstakere.
Verv eller ansettelse i kommune/fylkeskommune sees i sammenheng for oppnåelse av medlemskap. Slike medlemskap behandles i tilfelle på samme måte som arbeidstakere som har flere små stillinger som legges sammen for oppnåelse av rett til medlemskap.
Pensjonsordningen omfatter bare folkevalgte i verv som medfører en arbeidstid som tilsvarer minst 1/3 av vanlig arbeidstid for kommunale tjenestemenn.
Folkevalgt som er medlem av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i medhold av Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 03.12.12 nr. 1121, skal ikke meldes inn i arbeidsgivers ordinære tjenestepensjonsordning etter bestemmelsene her.

§ 2 Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjørelse, med de samme begrensninger som følger av Vedtektene.
Møtegodtgjørelser inngår i pensjonsgrunnlaget for deltidspolitikere. Stillingsprosenten for folkevalgte fastsettes ut fra samlet godtgjørelse sammenlignet med full godtgjørelse som angitt i § 1.
Møtegodtgjørelser som ytes i tillegg til godtgjørelse for 100 % beregnet stillingsandel kan avtales omgjort til pensjonsgivende tilleggslønn. Møtegodtgjørelsene må i tilfelle fastsettes ut fra møteplanene, omregnes til årsbeløp og utbetales med faste månedlige beløp etter samme regler som gjelder for de ordinært ansatte.

§ 3 Aldersgrense

Aldersgrensen for folkevalgte som har dette som hovedfunksjon i kommunen er 70 år. For de som også er innmeldt i pensjonsordningen som ansatt gjelder aldersgrensen for hovedstillingen.

§ 4 Særlig om ektefellepensjon

Begrepet ”pensjonsordningen” skal for folkevalgtes vedkommende forstås slik at begrepet viser til både den tidligere pensjonsordningen for folkevalgte og annen offentlig tjenestepensjonsordning tilsluttet Overføringsavtalen.

§ 5 Oppsatt pensjon og oppsatte pensjonsrettigheter

Den folkevalgte får rett til oppsatt pensjon i henhold til pensjonskassens ordinære bestemmelser.
Medlemmer med mindre enn tre års medlemstid får likevel rett til oppsatt pensjon dersom de har tre års samlet medlemstid i tidligere pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og i den ordinære tjenestepensjonsordningen.
Oppsatte pensjonsrettigheter etter den tidligere pensjonsordningen for folkevalgte, som opphørte den 1. januar 2014, reguleres av de pensjonsvedtekter og Særskilte bestemmelser for folkevalgte som gjaldt på utmeldingstidspunktet.
Der den folkevalgte før 1. januar 2014 var medlem av kommunens eller fylkeskommunens ordinære pensjonsordning, reguleres de opptjente pensjonsrettighetene av pensjonsvedtekter og bestemmelser for den aktuelle pensjonsordningen på utmeldingstidspunktet.

§ 6 Premiebetaling for tilleggsdekning

Om kommunen vedtar at en folkevalgt skal ha medregnet tid som folkevalgt fra før avtalen ble inngått, belastes en forsikringsteknisk beregnet engangspremie for dette. Det samme gjelder om kommunen vedtar å medregne et pensjonsgivende tillegg. Den folkevalgtes eget pensjonsinnskudd fastsettes likt det til enhver tid gjeldende medlemstilskuddet for ansatte i kommunen.

§ 7 Opphør

En kommune kan med virkning fra påfølgende årsskifte si opp avtalen om at folkevalgte inngår i kommunens ordinære tjenestepensjonsordning. Det vises til mulighet til å opprette særskilt pensjonsordning for folkevalgte, hjemlet i Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune av 03.12.12 nr. 1121. For øvrig vises det til forsikringsvilkårene og forsikringsavtalen.

§ 8 Ikrafttreden

Disse særskilte bestemmelser for innmelding av folkevalgte i kommunens ordinære tjenestepensjonsordning trer i kraft fra og med 1. januar 2014.