Forsikringsvilkår

Kommunal pensjonsordning i Kristiansand kommunale pensjonskasse

Gjeldende fra 01.01.2015

Sist endret med virkning fra 01.01.2020.

§ 1 Betegnelser og definisjoner

Avtalen:

Den forsikringsavtale som inngås mellom forsikringstakeren og Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Fellesordning:

Flere pensjonsordninger som inngår i et fellesskap der premiene utjevnes.

Forsikringstaker:

Kommuner og foretak i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 10-1, som har inngått avtale med Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Forsikret/medlem:

Arbeidstaker, fratrådt arbeidstaker og alders- og uførepensjonister, som har rettigheter etter Regelverket.

Tariffavtalen:

Anvendes som samlebetegnelse for følgende deler av KS’ Hovedtariffavtale: Kap. 2, Pensjonsforhold, Vedlegg 4, Vedtekter for AFP og Vedlegg 5, vedtekter for tjenestepensjon, (TPO vedtektene). I tillegg er det på forsiden gitt en gjengivelse av enkelte av Vilkårene.

Premiefond:

Et fond hvor midlene kan anvendes til betaling av premie for pensjonsordningen, herunder reguleringspremie og engangspremie ved pensjonstilfellets inntreden. Foretakspensjonsloven §§ 10-2 til 10-4 gjelder tilsvarende så langt de passer, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 10-12.

Premiereserve:

Utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Premiereserven inkluderer også administrasjonsavsetninger etter Pensjonskassens beregningsgrunnlag i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av Finanstilsynet.

Pensjonsordning:

Kollektiv pensjonsforsikring for en forsikringstaker.

Pensjonskassen:

Kristiansand kommunale pensjonskasse (Pensjonskassen).

Regelverket:

 • Forsikringsavtalen (Avtalen),
 • Kristiansand kommunale pensjonskasses forsikringsvilkår av 01.01.2020 (Vilkårene),
 • KS’ hovedtariffavtale (Kap. 2 Pensjonsforhold, Vedlegg 4 Vedtekter for avtalefestet pensjon og Vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordning – TPO). I tillegg gjengis innledningsvis enkelte av Vilkårene. I det følgende og som samlebetegnelse for disse delene anvendes betegnelsen Tariffavtalen.
 • Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen),
 • Selskapsvedtekter for Kristiansand kommunale pensjonskasse.

I tillegg reguleres pensjonsordningen blant annet av forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 2005 nr. 44, forskrift til forsikringsvirksomhetsloven 30. juni 2006 nr. 869, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69, samt andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov av betydning for avtaleforholdet.

TPO vedtektene: KS’ Hovedtariffavtale, Vedlegg 5, Vedtekter for tjenestepensjonsordning.

§ 2 Opplysningsplikt

Når forsikringen kommer i stand, skal Forsikringstaker gi riktige og fullstendige svar på Pensjonskassens spørsmål. Forsikringstaker skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som man må forstå er av vesentlig betydning for Pensjonskassens vurdering av risikoen. Er opplysningsplikten ikke overholdt, vil Pensjonskassen kunne være uten ansvar – og vil eventuelt kunne si opp Avtalen – jf. forsikringsavtaleloven §§ 13–2 til 13–4.

§ 3 Medlemskap i pensjonsordningen. Ajourhold

Forsikringstaker er ansvarlig for å melde arbeidstakere inn i og ut av pensjonsordningen i samsvar med Regelverket. Dersom arbeidstaker blir pensjonsberettiget uten at Forsikringstaker har meldt vedkommende inn i pensjonsordningen, eller arbeidstakeren tross manglende arbeidsdyktighet er meldt inn i pensjonsordningen, er Pensjonskassen ikke ansvarlig for pensjonskostnaden. Det samme gjelder dersom noen er meldt ut av pensjonsordningen av Forsikringstaker i strid med Regelverket.

Forsikringstaker plikter i henhold til fastsatt rutine å sende inn melding til Pensjonskassen om opptak av de arbeidstakere som etter TPO vedtektene kapittel 2 og 3 skal tas opp i pensjonsordningen. Pensjonskassen fører fortegnelse over medlemmene i Pensjonsordningen.

Forsikringstaker plikter videre i henhold til fastsatt rutine å sende melding til Pensjonskassen om andre endringer, slik som endring av pensjonsgrunnlag / lønn og stillingsprosent. Meldinger om opptak og andre endringer sendes Pensjonskassen på de avtalte meldetidspunkter. Opptak av arbeidstakere skal skje fra tidspunktet for arbeidstakers tiltredelse/ansettelse hos Forsikringstaker.
Midlertidig ansatte og fast ansatte med stilling under minstekravet etterinnmeldes ved kvartalets utløp, når vilkårene i TPO vedtektene § 2-3 er oppfylt.

Arbeidstaker som er helt eller delvis arbeidsudyktig på ikrafttredelsestidspunktet, skal meldes inn i Pensjonsordningen fra den dag de er helt eller delvis arbeidsdyktige og for øvrig oppfyller vilkårene for medlemskap. Arbeidstakere som er delvis arbeidsudyktige skal meldes inn med lønn og stillingsprosent tilsvarende den del av stillingen de arbeider.

Dersom Pensjonsordningen er flyttet fra annen pensjonsinnretning, gjelder Pensjonsordningen alle medlemmer av den tidligere pensjonsordning, herunder medlemmer som er sykemeldt og uføre.

Arbeidstaker som er medlem av annen offentlig pensjonsordning, som Forsikringstaker betaler premie til, og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi, skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Arbeidstaker som er medlem av privat tjenestepensjonsordning, som Forsikringstaker betaler premie til, skal ikke meldes inn i pensjonsordningen.

Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap for arbeidstakere som fyller opptaksvilkårene.

Ved uførhet: Arbeidstakere som er innvilget premiefritak pga. av uførhet er fortsatt medlem.
Pensjonsopptjening og premieinnbetaling for eventuell reststilling skal videreføres uavhengig av reststillingens størrelse.

Forsikringstaker skal i henhold til fastsatt rutine sende melding til Pensjonskassen om arbeidstakere som ikke lenger fyller vilkårene for medlemskap slik at disse blir meldt ut av pensjonsordningen til rett tid. Slik melding skal gis:

 • når arbeidstaker ikke lenger oppfyller minstekravene til medlemskap, jf. TPO vedtektene § 2-2 og 2-3.
 • når arbeidstaker fratrer sin stilling hos Forsikringstakeren uten at det samtidig utbetales noen pensjon.
 • ved permisjon uten lønn utover en måned, jf. TPO vedtektene § 13-2 nr. 2 annet ledd.
 • ved permisjon med lønn, dersom arbeidstaker er innmeldt i full stilling via en annen arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos annen arbeidsgiver skal samlet stilling begrenses til 100 %.

§ 4 Overgangsregler oppsatt pensjon.

Oppsatt pensjon beregnes etter TPO vedtektene og Overføringsavtalen. I tillegg til TPO vedtektene § 11- 4 gjelder følgende overgangsbestemmelse: Arbeidstaker som har opptjening i kommunal pensjonsordning før 01.01.1979, skal uansett ha pensjon beregnet som 30-deler, dersom Pensjonskassen er siste pensjonsordning arbeidstaker er medlem av.

§ 5 Informasjon

Informasjon til medlemmene og alderspensjonister
Ved innmelding utsteder Pensjonskassen forsikringsbevis til medlemmene av pensjonsordningen i samsvar med forsikringsavtaleloven §§ 19-4 og 11-2. Forsikringstaker tilgjengeliggjør Tariffavtalen overfor medlemmene.

Ved utmelding utsteder Pensjonskassen et pensjonsbevis til medlemmene av Pensjonsordningen og gir informasjon om betydning av uttreden (opphøret), samt retten til fortsettelsesforsikring, jf. forsikringsavtaleloven §§ 19-6 og 19-7 og forsikringsvirksomhetsloven §10-16 andre ledd.

Pensjonskassen vil holde medlemmene informert om viktige sider av medlemskapet, ytelser under Pensjonsordningen, endringer mv.

Pensjonskassen sender medlemmer og pensjonister, (jf. forsikringsvirksomhetsloven § 7-11):

 • årlig en oppgave med informasjon om nivået på opptjente pensjonsrettigheter,
 • informasjon om endringer i Regelverket når endringene har betydning for den enkeltes pensjonsrettigheter,
 • på anmodning Pensjonskassens årsregnskap med årsberetning.

Ved avvikling eller opphør av en konsernenhets pensjonsordning skal de berørte medlemmer varsles skriftlig. I tillegg gjelder samme informasjonsplikt som ved flytting, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 11-4.

Informasjon og Kontoutskrift til Forsikringstaker

Det vil hvert år bli utarbeidet kontoutskrift i henhold til forsikringsvirksomhetslovens § 9-23 og § 10-16, 1. og 2. ledd. Forsikringstakers innbetaling av tilskudd og dekkede engangspremier for de forsikrede/medlemmene, jf. §13 vil fremgå av særlig oppgave som sendes Forsikringstaker årlig.

Pensjonskassen vil informere Forsikringstaker om endringer av betydning i Avtale, Vilkår, selskapsvedtekter og premietariffer, jfr. § 21.

§ 6 Forvaltning av midlene i Pensjonsordningen

Pensjonsordningens midler skal forvaltes i samsvar med de regler for kapitalforvaltning som gjelder for Pensjonskassen.

§ 7 Forsikringsytelsene

I det følgende gis det en beskrivelse av de pensjonsytelser som dekkes av den ordinære årspremien, jf. § 9 (forsikringsbare ytelser). Andre rettigheter og ytelser som skal dekkes/utbetales i henhold til Regelverket, men som ikke kan finansieres gjennom den ordinære årspremien (ikke-forsikringsbare ytelser), dekkes av premier som beskrevet i §§ 10 og 11.

Hvilke ytelser forsikrede har krav på, vilkårene for å motta disse, herunder vilkårene for å motta uavkortede ytelser, følger av Tariffavtalen.

Forsikrede ytelser i Pensjonsordningen som dekkes av ordinær årspremie:

7.1 Alderspensjon med barnetillegg, fra 67 år eller særaldersgrense
7.2 Ektefellepensjon
7.3 Barnepensjon
7.4 Uførepensjon / midlertidig uførepensjon med barnetillegg
7.5 Premiefritak ved ervervsuførhet

§ 7.1 Forsikret alderspensjon

Før fylte 67 år: Årlig alderspensjon utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget.

Fra fylte 67 år: Årlig alderspensjon fra pensjonsordningen utgjør differansen mellom 66 % av pensjonsgrunnlaget og antatt alderspensjon fra folketrygden, jf. likevel avsnittene om levealdersjustering og individuell garanti i Hovedtariffavtalen kapittel 2, punktene 2.1.3 og 2.1.4.

Tillegg til alderspensjonen på 10 % for hvert barn som pensjonisten forsørger, likevel slik at samlet pensjon blir maksimum 90 % av pensjonsgrunnlaget.

Antatt alderspensjon fra folketrygden er lik ¾ av folketrygdens grunnbeløp med tillegg av antatt tilleggspensjon.

 1. Antatt tilleggspensjons fra folketrygden beregnes etter regler i folketrygden. Ved beregning av antatt tilleggspensjon i folketrygden, basert på det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag og folketrygdens grunnbeløp på beregningstidspunktet, gjelder følgende:
  Anvendt pensjonsprosent i folketrygden beregnes i forhold til en opptjeningstid i folketrygden fra fylte 25 år, likevel tidligst f.o.m.1967, og med opptjeningstid maksimum 40 år.
 2. For arbeidstakere som er født;
  – Før 1938, anvendes regel før 01.01.1992 alene, avtrappet med det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag fra 8 G,
  – i tiden f.o.m. 1938 t.o.m. 1956 anvendes reglene før og etter 01.01.1992 forholdsmessig,
  – i 1957 eller senere, anvendes regel etter 01.01.1992 alene, avtrappet med det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag fra 6 G.

Dersom antatt tilleggspensjon beregnet etter punkt 1 og 2 ovenfor er mindre enn folketrygdens særtillegg, settes antatt tilleggspensjon lik særtillegget.

§ 7.2 Forsikret ektefellepensjon

Dersom medlemmet ble innmeldt 01.07.2000 eller senere utgjør årlig ektefellepensjon fra pensjonsforsikringen 9 % av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som ble innmeldt før 01.07.2000 gjelder følgende:

 1. Dersom mannlig medlem er født 1. juli 1948 eller senere, eller kvinnelig medlem er født 1. juli 1952 eller senere, utgjør årlig ektefellepensjon fra pensjonsforsikringen 9 % av pensjonsgrunnlaget.
 2. Dersom mannlig medlem er født før 1. juli 1948, eller kvinnelig medlem er født før 1. juli 1952, utgjør årlig ektefellepensjon fra pensjonsforsikringen differansen mellom 39,6 % av pensjonsgrunnlaget og antatt ektefellepensjon fra folketrygden.

Dersom medlem som ble innmeldt 01.07.2000 eller senere har vært medlem tidligere og det tidligere medlemsforhold er innarbeidet i det seneste medlemsforholdet, er innmeldingsdato i det tidligere medlemsforholdet bestemmende.

Antatt ektefellepensjon fra folketrygden er lik ¾ av folketrygdens grunnbeløp med tillegg av 55 % av antatt tilleggspensjonen definert i punkt 7.1.2.

§ 7.3 Forsikret barnepensjon

Barnepensjonen utgjør for hvert barn 15 % av pensjonsgrunnlaget.

Barnepensjon etter medlem som er død før 1. januar 2001 fastsettes etter TPO vedtektenes §10.1, 2. ledd og §10.2, 4. ledd.

§ 7.4 Forsikret uførepensjon/midlertidig uførepensjon

Uførepensjonen utgjør summen av:

 • a) 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget,
 • b) 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og
 • c) 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet.

Dersom inntektsevnen er nedsatt, men ikke i en slik grad at medlemmet har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, utgjør pensjonen i tillegg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet.

§ 7.5 Forsikret premiefritak ved ervervsuførhet

Premiefritak dekker premiebetaling for videre opptjening av alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon under uførhet i samsvar med uføregrad.

Rett til premiefritak inntrer når vilkårene for midlertidig uførepensjons/uførepensjons etter Tariffavtalen er oppfylt og gis så lenge disse er oppfylt.

§ 8 Premie

Årets premie som Forsikringstaker skal betale til Pensjonskassen, består av:

 • § 9 Ordinær årspremie
 • § 9.1 Rentegarantipremie
 • §10 Reguleringspremie
 • § 11 Særskilt engangspremie for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd

Årets premie beregnes og forfaller etter de bestemmelser som fremgår av forsikringsvirksomhetsloven § 10-5 t.o.m. § 10-8, forskrift til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) av 30. juni 2006 nr. 869 § 10-1 og TPO vedtektene kap. 13.

Premie betales under ett for alle arbeidstakere (Forsikrede) i samsvar med Regelverket. Forsikringstaker er ansvarlig for samlet premiebetaling til Pensjonskassen selv om en del av den fastsatte premie dekkes av arbeidstaker. Forsikringstakeren er ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra før lønnen blir betalt. Likeledes er forsikringstakeren ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra folketrygdytelser som nevnt i § 9, tredje avsnitt. Medlemmet anses å ha betalt medlemsinnskuddet når det har fått utbetalt lønn eller trygdeytelser som nevnt, med fradrag av pliktig medlemsinnskudd. Medlemsinnskudd som er trukket for et kvartal skal tilbakebetales dersom medlemmet utmeldes med tilbakevirkende kraft.

§ 9 Ordinær årspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale en ordinær årspremie som er tilstrekkelig for å sikre den rett til pensjon som medlemmene ut fra det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget vil opptjene i løpet av året. Denne delen av ordinær årspremie beregnes ved årets begynnelse og endres senere i året i takt med lønnsutviklingen og medlemsmassen.

I den ordinære årspremie inngår i tillegg årets risikopremie og kostnader for tjenester. Kostnader for tjenester knytter seg til administrasjon av pensjonsordningen og forvaltningen av midler.

Ordinær årspremie betales for den tid medlemmet mottar lønn for stillingen eller mottar sykepenger, omsorgspenger, fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger i henhold til lov om folketrygd. Pensjonsgrunnlaget beholdes uforandret når lønn og pensjonsgivende tillegg erstattes av ytelser fra folketrygden. Ordinær årspremie betales likevel ikke utover pensjonsalder. Det betales heller ikke ordinær årspremie for medlemmer som dør før pensjonsalder. Det blir ikke tilbakeført premie som er forfalt før medlemmet døde. Når medlemmet mottar andre ytelser fra folketrygden enn sykepenger gjelder plikten til å betale ordinær årspremie kun så lenge ansettelsesforholdet opprettholdes.

I den tid medlemmet på grunn av permisjon, redusert arbeidstid eller andre forhold i tjenesten, herunder delvis arbeidsuførhet, mottar bare en del av lønnen, betales ordinær årspremie bare av denne del. Under pliktig militærtjeneste eller siviltjeneste med delvis lønn betales likevel ordinær årspremie ut fra full lønn.

Ved permisjon uten lønn i kortere tid enn en måned betales full ordinær årspremie. Ved lengre permisjon uten lønn skal det ikke betales ordinær årspremie. Ved permisjon med lønn skal medlemmet likevel meldes ut hvis det er innmeldt i full stilling via en annen arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos en annen arbeidsgiver skal samlet stilling begrenses til 100 %.

Ordinær årspremie kreves innbetalt så snart den er beregnet, med den forholdsmessige andel av premien for det kvartal avtalen er inngått og deretter hvert kvartal. Forsikringstaker belastes i tillegg termintillegg.

§ 9.1 Vederlag for Pensjonskassens risiko for avkastningsresultatet – rentegarantipremie

Forsikringstaker betaler rentegarantipremie i samsvar med Pensjonskassens risiko for avkastningsresultatet (rentegarantien).

Rentegarantipremien kreves innbetalt årlig.

§ 10 Reguleringspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale reguleringspremie til dekning av oppregulering i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner. Reguleringspremien for yrkesaktive beregnes ut fra lønnsutviklingen i løpet av året og endringer i lønnsveksten. Reguleringspremie for pensjoner under utbetaling og opptjent rett til pensjon til medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til straks begynnende pensjon beregnes ut fra endringer i lønnsveksten.

Reguleringsfaktoren for lønnsveksten etter folketrygdloven § 19-14 andre ledd, jf. åttende ledd legges til grunn.

§ 11 Særskilt engangspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale særskilte engangspremie til dekning av andre pensjonsrettigheter som medlemmene og andre kan få i løpet av året.

Særskilte engangspremier knytter seg til differansen mellom de ytelser som er sikret gjennom innbetaling av ordinær årspremie og andre pensjonsrettigheter som skal dekkes etter Regelverkets og Tariffavtalens bestemmelser, men hvor premier først kan beregnes på tidspunktet rettigheten oppstår.

Eksempelvis blir det beregnet engangspremie til dekning av:

 • AFP 65-66 år, alderspensjon etter 85-årsregelen og annen tidligpensjon
 • Forskjell mellom forsikrede ytelser etter § 7 (med underpunkter) og ytelser etter Tariffavtalen
 • Forskjell mellom opptjent og utbetalt pensjon som følge av Overføringsavtalens bestemmelser,
 • Differanse mellom samordningspliktig folketrygd og antatt folketrygd etter §7.1.

Eksemplene er ikke uttømmende.

§ 12 Fellesordning for premieberegning

Pensjonsordningen skal inngå i en fellesordning for premieberegning med andre Forsikringstakere i Pensjonskassen. I fellesordningen utjevnes forsikringstakernes premiekostnader slik at premiene forsikringstakerne skal betale blir nøytrale med hensyn til kjønn og alder.

Fellesordningen skal hvert år tilføres premier tilsvarende summen av ordinær årspremie, reguleringspremie og særskilte engangspremier fastsatt etter forsikringstekniske beregninger for samtlige pensjonsordninger som inngår i fellesordningen.

Utjevning av årets premier skjer i henhold til TPO vedtektene § 13-2 og forsikringsvirksomhetsloven § 10-6

§ 12.1 Utjevning av ordinær årspremie

Den enkelte forsikringstakers andel av samlet ordinær årspremie til fellesordningen beregnes ut fra forholdet mellom samlet pensjonsgrunnlag for medlemmene i hver av pensjonsordningene.

Kostnader for administrasjon og forvaltning kan beregnes og belastes særskilt for hver forsikringstaker.

§ 12.2 Utjevning av reguleringspremie

Den enkelte forsikringstakers andel av samlet reguleringspremie til fellesordningen beregnes ut fra forholdet mellom samlet premiereserve for hver av pensjonsordningene på tidspunktet for oppregulering av pensjonsrettighetene.

§ 12.3 Utjevning av særskilte engangspremier

Den enkelte forsikringstakers andel av samlede særskilte engangspremier til fellesordningen beregnes ut fra forholdet mellom samlet pensjonsgrunnlag for medlemmene i hver av pensjonsordningene.

For pensjonsordninger hvor det ikke lengre foretas løpende innmelding av ansatte gjelder likevel følgende:

Den enkelte Forsikringstakers andel av samlede særskilte engangspremier til fellesordningen beregnes ut fra brutto alderspensjonsytelse fratrukket beregnet ytelse fra folketrygden for samtlige medlemmer i hver av Pensjonsordningene.

§ 13 Innbetaling av reguleringspremie og særskilt engangspremie

Foreløpig reguleringspremie iht. § 10 beregnes og skal innbetales når de sentrale lønnsvekstforutsetninger for året er kjent. Foreløpig særskilt engangspremie iht. § 11 fastsettes av Pensjonskassen ved årets begynnelse. Foreløpig særskilt engangspremie skal innbetales i kvartalsvise terminer.

Dersom de foreløpige reguleringspremier fra Forsikringstakere tilknyttet Fellesordningen overstiger de totale reguleringskostnader som er påløpt i løpet av året, skal Pensjonskassen etter årets slutt tilbakeføre differansen til Forsikringstakerne i samme forhold som disse har innbetalt premie. Dersom de foreløpige premier ikke har dekket alle de reguleringskostnader som er påløpt i løpet av året, skal Pensjonskassen etter årets slutt kreve inn en ekstra premie av Forsikringstakerne i samme forhold som disse har innbetalt premie.

Bestemmelsene i foregående ledd gjelder tilsvarende for særskilt engangspremie.

§ 14 Premie ved endringer, feil, mangelfullt ajourhold mv.

For endringer som følge av ansettelser, oppsigelser, lønnsendringer, stillingsskifter mv. som finner sted mens Pensjonsordningen er hos Pensjonskassen, og som meldes i forsikringsåret i tråd med fastsatte rutiner, beregnes og innkreves det utjevnede premier i tråd med prinsippene i §§12 og 13.

For endringer som følger av ansettelser, oppsigelser, lønnsendringer, stillingsskifter mv. som har funnet sted mens Pensjonsordningen er hos Pensjonskassen, men som avdekkes av /meldes inn til Pensjonskassen etter utløpet av forsikringsåret hvor forholdets endring gjelder fant sted, forbeholder Pensjonskassen seg rett til å kreve forsikringsteknisk beregnede premier.

§ 15 AFP 62-64 år

AFP 62-64 år er ikke en forsikret ordning og pensjonskassens ansvar begrenser seg til å administrere ordningen for Forsikringstakers ansatte.

Forsikringstaker dekker selv alle kostnader som påløper ved AFP 62-64 for egne ansatte – herunder Pensjonskassens administrasjonskostnader ved dette. Forsikringstaker har 100 % selvrisiko. Utbetaling av AFP på vegne av Forsikringstaker er betinget av at Forsikringstaker dekker de faktiske kostnadene til utbetaling av AFP.

Helt førtidspensjonerte arbeidstakere med AFP 62-64 har tilsvarende rettigheter som fratrådte arbeidstakere, dvs. at en har rett til oppsatt pensjon i samsvar med TPO vedtektene kap 11. Delvis førtidspensjonerte har like rettigheter med øvrige deltidsansatte for sin aktive stillingsprosent.

Arbeidstakere som pensjoneres med AFP 62-64 beholder rett til 30 års medlemstid som krav for fulle pensjonsytelser, selv om AFP 62-64 ikke er en del av pensjonsordningen.

§ 16 Betalingsfrist og renter

Betalingsfristen for alle premier og tilskudd er én måned fra den dag Pensjonskassen har sendt betalingsvarsel til Forsikringstaker. Dersom premien/tilskuddet ikke betales innen fristen, tas det dekning i premiefondet. Foreligger det ikke midler i premiefondet skal Pensjonskassen sende nytt premievarsel med 14 dagers frist. Betales ikke premien/tilskuddet innen denne fristen er Pensjonskassen ikke ansvarlig for forpliktelsen den ikke betalte premie/det ikke innbetalte tilskuddet skulle dekke og forsikringen går til opphør. Forøvrig gjelder TPO vedtektene § 13-2 nr. 4.

For plikt til å betale renter av premier, gjelder Lov om renter ved forsinket betaling, m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

§ 17 Overskudd. Premiefond. Oppreservering

Overskudd tilført Pensjonsordningen skal godskrives Forsikringstakeren og overføres Pensjonsordningens Premiefond hvor ikke annet følger av forsikringsvirksomhetsloven, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 10-14.

Pensjonskassen forvalter Premiefondets midler i samsvar med forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser. Forsikringstaker skal beslutte om fastsatt premie skal dekkes av Premiefond dersom det ved betalingsfristens utløp er midler i fondet.

Pensjonskassen kan, med samtykke fra Finanstilsynet, beslutte at hele eller en del av årets avkastningsoverskudd, risikooverskudd, risikoutjevningsfond, overskudd på erstatningsavsetninger og tilleggsavsetninger skal benyttes til nødvendig styrking av premiereserve for forsikringsforpliktelser knyttet til de kontrakter det gjelder.

§ 18 Tilslutning til Overføringsavtalen

Pensjonsordningen er omfattet av Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtale) mellom Statens Pensjonskasse og Pensjonskassen. Forsikringstaker forplikter seg til å undertegne ”Erklæring om tilslutning til Overføringsavtalen og sikringsordningen”.

Administrasjon av Overføringsavtalen og Overføringsavtalens sikringsordning finansieres ved tilskudd fra Forsikringstaker. Tilskuddet fastsettes etter Overføringsavtalens bestemmelser. Tilskuddet innkreves og overføres av Pensjonskassen på vegne av organene i Overføringsavtalen, i samsvar med Overføringsavtalens bestemmelser. Midlene holdes adskilt fra premie til forsikringsordningen.

§ 19 Kostnader til Pensjonskontoret

Pensjonskassen innkrever kontingent fra Forsikringstaker på vegne av Pensjonskontoret i samsvar med TPO vedtektene § 16-3. Midlene holdes adskilt fra premie til forsikringsordningen.

§ 20 Oppsigelse og omdanning

Forsikringstaker kan si opp Avtalen med to måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Oppsigelsen skal skje skriftlig. Oppsigelsen av Avtalen omfatter også oppsigelse av andre avtaler Forsikringstaker måte ha om AFP mv. Som oppsigelse anses også utmelding av samtlige / siste aktive Medlem(er) i Pensjonsordningen.

Ved oppsigelse av Avtalen er Forsikringstaker (arbeidsgiver) fremdeles ansvarlig for å sikre rettigheter som er opptjent etter Regelverket for pensjonsordningen, herunder Overføringsavtalen, men som ved oppsigelsen ikke er finansiert ved forskuddsvis beregnede premier.

Vilkårene gjelder så langt de passer for oppsagte, opphørte og omdannede, herunder lukkede pensjonsordninger.

§ 21 Flytting

Forsikringstaker kan si opp Avtalen og flytte Pensjonsordningen til annen pensjonsinnretning med to måneders frist til utløp ved kalenderårets slutt. Oppsigelse ved flytting skal skje skriftlig. Oppsigelse av Avtalen og flytting av Pensjonsordningen omfatter også oppsigelse av andre avtaler Forsikringstaker måtte ha om AFP mv.

Ved flytting av pensjonsordningen til gjelder kap. 11 i forsikringsvirksomhetsloven. Ved utløpet av fristen for oppsigelse ved flytting går risiko knyttet til Medlemmer og pensjonister i Pensjonsordningen over på den pensjonsinnretning Pensjonsordningen flyttes til.

Ved flytting skal Forsikringstaker betale eventuell etterberegnet premie for den tid Pensjonsordningen har vært i kraft. Forsikringstakeren skal dekke det manglende dersom de oppsamlede midler på opphørstidspunktet er lavere enn det beløp som skal flyttes.

For pensjonsordninger som flyttes til pensjonskassen gjelder følgende: For endringer som følge av uriktige, manglende eller mangelfulle opplysninger om bestanden e.l. som forelå mens Pensjonsordningen var i avgivende pensjonsinnretning, men som avdekkes av/meldes til Pensjonskassen etter at Pensjonsordningen er flyttet til Pensjonskassen, kan Pensjonskassen kreve forsikringsteknisk beregnede engangspremier.

§ 22 Opphør av Pensjonsordningen. Virksomhetsoverdragelse

Ved manglende betaling av premie, jf. § 13. konkurs, eller opphør av Forsikringstaker skal Pensjonsordningen opphøre. Pensjonskassen skal varsle de forsikrede i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven §10-9 og forsikringsavtaleloven §19-6, 2. ledd.

Ved opphør av Pensjonsordningen beholder de Forsikrede de rettigheter i Pensjonsordningen som er sikret ved allerede betalt premie.

Ved opphør av Pensjonsordningen er Forsikringstaker, eventuelt Forsikringstakers konkursbo ansvarlig for å dekke avviklingstilskudd til Overføringsavtalens Sikringsordning i samsvar med Overføringsavtalen og Sikringsordningens vedtekter.

Ved opphør av Pensjonsordningen vil Pensjonskassen fremme krav om dekning av reguleringspremier, særskilte engangspremier mv. mot Sikringsordningen i samsvar med Overføringsavtaler og Sikringsordningens vedtekter. Dekkes ikke kravene, gjelder forsikringsvirksomhetsloven §§ 10-14 andre ledd og 10-18 andre ledd.

Vilkårene § 18 tredje avsnitt gjelder tilsvarende ved opphør.

Ved virksomhetsoverdragelse av Forsikringstakers virksomhet (uten at Forsikringstaker opphører) meldes alle ansatte som overføres overtakende foretak i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen ut av Pensjonsordningen. Forsikringstaker skal fremdeles betale premie for alle rettigheter som overførte ansatte har opptjent frem til tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. Dersom pensjonsordningen etter virksomhetsoverdragelsen ikke lengre har aktive medlemmer gjelder § 18 tredje avsnitt tilsvarende.

§ 23 Pensjonskassens regressadgang

Hvis Forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til avtale som er inngått mellom Forsikringstaker og Pensjonskassen, og Pensjonskassen likevel er forpliktet til å utbetale forsikringsytelser, kan Pensjonskassen søke regress hos Forsikringstakeren.

§ 24 Endringer av Avtalen, Vilkår og premier

Pensjonskassen kan i forsikringstiden gjennomføre endringer i premier, omkostningstillegg, Avtalen og Vilkår når forholdene tilsier at slike endringer er nødvendige. Pensjonskassen skal gi Forsikringstaker og forsikrede opplysninger om endringen. Forsikringstaker skal ha varsel om endring av pristariffer minst 4 måneder før første ordinære premieforfall. Dersom endringen er til ugunst for medlemmene skal disse varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte.

§ 25 Lovvalg og verneting

Norsk lovgivning gjelder for Avtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. Tvister etter Avtalen avgjøres ved alminnelig norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, det er gjort annen avtale, eller tvisten kan behandles av Trygderetten.