Aktuelt

Endring av inntektsregler for folketrygdberegnet AFP

Tariffpartene har kommet til enighet om en revidert pensjonsforavtale for 2022. En av de viktigste endringene gjelder AFP og arbeidsinntekt.

Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30.000 kroner årlig, i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år. Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.Etteroppgjør for uførepensjon og etteroppgjør for AFP

(10.11.21)

Hver høst skal KKP gjennomføre etteroppgjør for uførepensjon. Dette gjør vi for å kontrollere om du har fått en riktig utbetaling av uførepensjonen. Det arbeides for tiden med etteroppgjøret for inntektsåret 2020, og dersom du har fått for lite eller for mye pensjon for 2020 vil du få tilsendt brev i posten. Brevet legges også tilgjengelig på min side. (Les mer om etteroppgjør uføre her)

Etteroppgjør for AFP for 2020 påbegynnes i januar 2022. Dersom du har fått for mye eller for lite AFP vil du få tilsendt brev i posten.


Fratreden ved særaldersgrense – Kommunal sektor

(13.08.21)

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022. Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022. 


Særskilt regulering av pensjonsytelser i 2021

(13.08.21)

Partene innen sektor KS har avtalt en særskilt regulering av pensjonsytelser i 2021. Avtalen innebærer at pensjonsytelsene reguleres på tilsvarende måte som alderspensjon fra folketrygden, og pensjonsytelser fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger.Partene innen sektor KS har avtalt en særskilt regulering av pensjonsytelser i 2021. Avtalen innebærer at pensjonsytelsene reguleres på tilsvarende måte som alderspensjon fra folketrygden, og pensjonsytelser fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger.

Nærmere om saken: Nærmere om saken: 

På bakgrunn av vedtak fattet av Stortinget, skal alderspensjon fra folketrygden under utbetaling reguleres i tråd med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst gjelder for 2020 og 2021, og det er fastsatt en særlig reguleringsfaktor i 2021 som ivaretar dette.


Pensjonert helsepersonell kan fortsatt jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon Pensjonert helsepersonell kan fortsatt jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon 


Pensjonert helsepersonell kan fortsatt jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Stortinget har vedtatt å forlenge tiltaket for alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste som har gått av med alderspensjon eller AFP. Dermed kan de fortsatt jobbe så mye de vil, så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien, uten at det har betydning for pensjonen deres. Tiltaket er forlenget til 31.12.2021. 

Det må vedtas av de tariffbestemte ordningene før det blir gjeldende.

Det gjelder ikke bare helsepersonell, men alle yrkesgrupper  som arbeider innen offentlig helsetjeneste, som blant annet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidige reglene.

Tiltaket gjelder ikke for uførepensjonister.Tiltaket gjelder ikke for uførepensjonister.

Les mer om saken på KS


Regulering av grunnbeløpet og pensjon fra 1. mai
(25.05.21)

Pensjonene reguleres hvert år fra 1. mai. Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 101 351 til 106 399 kroner fra 1. mai 2021. Økningen er på 5 048 kroner, tilsvarende 4,98 prosent.

Du som har uførepensjon eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning i pensjonen på 4,98 prosent.

Stortinget har vedtatt nye prinsipper for regulering av alderspensjon. Nytt i 2021 er at alderspensjon reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. Tidligere var det bare lønnsvekst som ble lagt til grunn med en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent. I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om disse nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020.Tidligere var det bare lønnsvekst som ble lagt til grunn med en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent. I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om disse nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020.

Dette betyr at pensjonsreguleringen for deg som mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon etter 67 år, vil få en økning på 4,99 % fra 1. mai 2021.Dette betyr at pensjonsreguleringen for deg som mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon etter 67 år, vil få en økning på 4,99 % fra 1. mai 2021.

Les mer om økningen av grunnbeløpet på Les mer om økningen av grunnbeløpet på regjeringen.no

KKPKKP vil regne om pensjonene til juni utbetaling  vil regne om pensjonene til juni utbetaling med etterbetaling fra 1. mai 2021.med etterbetaling fra 1. mai 2021.

I tillegg har I tillegg har Regjeringen sammen med Stortinget økt pensjonene til enslige minstepensjonister med 4 000 kroner fra 01.05.20, og fra 01.07.21 økes pensjonene for denne gruppen ytterligere med 5 000 kroner. På grunn av regelverket for samordning vil noe av denne økningen trekkes i utbetaling av fra offentlige tjenestepensjon. Dersom du er berørt av dette vil du få brev fra KKP.Regjeringen sammen med Stortinget økt pensjonene til enslige minstepensjonister med 4 000 kroner fra 01.05.20, og fra 01.07.21 økes pensjonene for denne gruppen ytterligere med 5 000 kroner. På grunn av regelverket for samordning vil noe av denne økningen trekkes i utbetaling av fra offentlige tjenestepensjon. Dersom du er berørt av dette vil du få brev fra KKP.


Pensjonskassens resultat for 2020
(06.04.21)

Det er neppe noe overdrivelse å påstå at 2020 har gått over i historien som ett av de absolutt mer begivenhetsrike år i pensjonskassens snart 100 gamle historie. Store og til dels dramatiske markedsbevegelser i kapitalmarkedene som en direkte følge av koronavirusets utbredelse, både her hjemme og i resten av verden, har gitt kvartalsresultater med store variasjoner. I tillegg har bl.a. følgene av kommunesammenslåingen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand, innføring av nye regler for offentlig tjenestepensjon og pensjonskassens flytting til nye og hensiktsmessige kontorlokaliteter i Tordenskjolds gate 9, påvirket både arbeidsoppgaver og regnskapsstørrelser gjennom året som har gått. 

At 2020 skulle resultere i en verdijustert avkastning på 6,3% for pensjonskassens forvaltningskapital, det ville ha gitt ganske høye odds i mars/april. Årets to siste kvartaler viste imidlertid en tiltakende tro på effekt av vaksinasjonsprogrammer og gjenåpning av samfunn og økonomier. Pensjonskassens samlede resultat for 2020 gir dermed et viktig bidrag til ytterligere styrking av soliditet og risikobærende evne i kapitalmarkedene.

Et annet iøyenfallende trekk ved regnskapstallene for 2020 er konsekvensene av overgangen til den nye modellen for offentlig tjenestepensjon, kalt påslagspensjon. Denne overgangen har resultert i en betydelig frigjøring av premiereserver. Et beløp på hele 445 mill. er dermed tilbakeført til medlemsforetakenes premiefond, der dette kan benyttes til fremtidige betalinger av pensjonspremie.

Myndighetenes soliditetsskjerpelser i form av nytt EU-tilpasset regelverk, trådte i kraft fra 01.01.2019. Pensjonskassen har viet dette stor oppmerksomhet, og hadde gode marginer i forhold til det nye solvenskapitalkravet ved utgangen av 2020. Dette kravet uttrykkes i stresstester definert av Finanstilsynet, og utviklingen i finansmarkedene gjennom året som har gått har vist viktigheten av å ha gode forholdstall fra slike målinger. Styret har også gjennom 2020 brukt mye tid på å revidere og videreutvikle pensjonskassens retningslinjer for ansvarlighet og bærekraft i egen kapitalforvaltning. Det er viktig for pensjonskassen å anerkjenne eget samfunnsansvar og måten pensjonskassen som en institusjonell forvalter kan påvirke til en ønsket utvikling innenfor det som i kapitalmarkedene forkortes med ESG-området (enviroment, social and governance). 

Pensjonskassens samlede forvaltningskapital utgjør knappe 8,9 mrd. pr. utgangen av 2020, en økning med 1,7 mrd. gjennom året. Av dette kan ca. 1 mrd. tilskrives flyttingen av forsikringsmidlene relatert til Søgne og Songdalen som ble overført fra KLP til KKP ved inngangen til 2020.

Pensjonskassen utbetalte i løpet av 2020 samlede alders-, uføre- og etterlattepensjoner for til sammen 205,6 mill. Dette var en økning med 21,8% sammenliknet med 2019.

2020-regnskapet ble behandlet av pensjonskassens styre den 18.mars. Du finner årsrapporten for 2020 her.

Lønnsoppgave for 2020

(19.02.2021)

KKP har i dag lagt ut lønnsoppgaven for 2020 på min side. Navnet på lønnsoppgaven er Sammenstillingsoppgave. 

Til våre medlemmer
(09.11.2020)

For å bidra til den nasjonale dugnaden med å begrense smitten av koronviruset stenges vårt kontor for drop-in besøk fra 10. november. Ønsker du å snakke med en pensjonsrådgiver er du velkommen til å ta kontakt for avtale et møte, fortrinnsvis digitalt med video eller via telefon. Du finner kontaktinformasjon til våre pensjonsrådgivere For å bidra til den nasjonale dugnaden med å begrense smitten av koronviruset stenges vårt kontor for drop-in besøk fra 10. november. Ønsker du å snakke med en pensjonsrådgiver er du velkommen til å ta kontakt for avtale et møte, fortrinnsvis digitalt med video eller via telefon. Du finner kontaktinformasjon til våre pensjonsrådgivere her

Dersom det er avtalt møte på vårt kontor må du være frisk, ikke ha symptomer eller ha vært i kontakt med noen som er smittet.


Revisjon av pensjonsregelverket
Tariffpartene i kommunal sektor (KS) ble 14. september 2020 enige om endringer i pensjonsregelverket. Regelverket omtales som Sentral Generell Særavtale, ofte forkortet til SGS 2020. Dette pensjonsregelverket kan leses her. . 

Basert på Stortingets løsning for Statens pensjonskasse er det høsten 2020 innfaset ny regulering av etterlatteytelser og barnepensjon. Basert på Stortingets løsning for Statens pensjonskasse er det høsten 2020 innfaset ny regulering av etterlatteytelser og barnepensjon. 

Partene er enige om:Partene er enige om:
 • harmonisering med reglene i lov om statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere ved at: 
 • Det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954
 • Det er avtalt at medlemstid for beregning av barnepensjon er den medlemstid avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, men ikke ut over fylte 67 år
Endringene fremgår av partenes protokoll som kan leses her.

Det er fortsatt ikke klart hvordan ny AFP for offentlig sektor vil bli, da nytt produkt vil bli påvirket av forhandlingene i privat sektor.


Endret offentlig tjenestepensjon

Alle som er født i 1963 og senere vil fra 2020 tjene opp pensjon etter de endrede reglene for offentlig tjenestepensjon og komme inn i ny AFP-ordning. Mange vil dermed ha pensjonsopptjening både i dagens og i fremtidens pensjonsordning.

Offentlig tjenestepensjon skal bli bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger og det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Stortinget vedtok reglene i juni 2019.

De som er født i årene 1954 til 1962 beholder tjenestepensjon etter dagens regler. Nye samordningsregler styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med den nye folketrygden.

De som er født i 1953 eller tidligere beholder gamle regler fullt ut både for tjenestepensjonen og folketrygden.

(Les mer om endringene i alderspensjon her)


Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Det er oppnådd enighet i forhandlingene rundt fremtidens tjenestepensjon i offentlig sektor.  Forhandlerne for arbeidstagerne, arbeidsgiverne og myndighetene presenterte fredag 2.mars forslaget til ny tjenestepensjon i offentlig sektor.

Her kan du lese pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet eller se hele avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig tjenestepensjon

Særtrekkene i den nye offentlige tjenestepensjonen kan kort beskrives til flg.:

 • Tjenestepensjonen blir en såkalt påslagsmodell. Den ligner på den nye folketrygden, som ble innført som en del av pensjonsreformen fra 2011. En viss prosent av din inntekt blir spart i en pensjonsbeholdning som vokser fra år til år. Alle år regnes med, mens den gamle ytelsesordningen har vært basert på dine beste opptjeningsår (maks 30 år).

 • Den nye offentlige tjenestepensjonen vil først gjelde fullt ut for yngre arbeidstakere som fortsatt skal jobbe i ganske mange år. I de første årskullene etter 1963 får man overgangsordninger fordi disse arbeidstakerne får opptjening både i det gamle og nye systemet.

 • Prinsippet om at alle år regnes med, bidrar til at de arbeidstakere som har en lang yrkeskarriere, kommer gunstig ut. Jobber du lenger, får du lengre opptjening, og dermed høyere pensjon.

 • Påslagsmodellen i offentlig sektor blir fortsatt en livsvarig ytelse, og ikke en ekstra pensjon over 10 år, slik man kjenner fra innskuddsordninger i privat sektor. Dermed er ordningen gunstigere for kvinner, som jo lever lengre enn menn. Men også påslagsmodellen er gjenstand for den allmenne levealdersjusteringen, som alle norske arbeidstakere blir utsatt for: Jo lengre ditt årskull forventes å leve, jo lavere blir den årlige pensjonsutbetalingen fordi beholdningen må spres over flere år.
 • Noe mer konkret innebærer endringene sammenliknet med dagens ordning at;

 • Tjenestepensjon (fra arbeidsgiver) skal beregnes uavhengig av folketrygden.

 • Du kan ta ut pensjon fleksibelt fra 62 år, og jobbe uten at den blir redusert.

 • Den nye AFP-ordningen (Avtalefestet pensjon) blir lagt om til en livsvarig ytelse, etter samme mønster som AFP i privat sektor. Den kan kombineres fritt med arbeid.

 • Det innføres et nytt pensjonselement – betinget tjenestepensjon. Den gjelder for dem som ikke kvalifiserer for AFP.

 • De første årskullene som mister dagens AFP-ordning, årskullene 1963-1970, får et eget overgangstillegg for de som slutter i stillingen i offentlig sektor. Det utgjør 0,15 G for 1963-kullet og trappes gradvis ned for de påfølgende årskullene.

 • De som er født i 1958 eller tidligere, har en såkalt individuell garanti som skal sikre de med full opptjening en samlet pensjon på 66 prosent av sluttlønnen ved 67 år. Avtalen innebærer også et tillegg for årskullene 1959–1967 som gradvis trappes ned.
 • Samordning av dagens tjenestepensjon med ny alderspensjon i folketrygden blir utformet slik at alle skal få utbetalt tjenestepensjon. Dette vil gjelde for personer født i 1954 og senere.

 • Partene har avtalt hvordan de skal utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrenser. Slike løsninger skal kunne virke fra 2020.

 • Forslaget til ny offentlig tjenestepensjon skal forankres i de enkelte organisasjonene, før regjeringen eventuelt sender det til Stortinget. Parallelt med dette vil vi i pensjonskassen jobbe med å tilrettelegge for både generell og individuell veiledning etter hvert som regelverket for den nye ordningen blir ytterligere detaljert gjennom forskrifter, beregningsmodeller og annet nødvendig materiale.  


  Medlemsfordeler – gode betingelser på lån og forsikringer

  Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Kristiansand kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og det er derfor hyggelig for oss å kunne informere om at slik mulighet nå gjøres tilgjengelig også for våre rettighetshavere. Les mer om dette her.

   Makeweb/CMS