Aktuelt

Det går mot ny tjenestepensjon i offentlig sektor

(20.02.2018)


Det pågår nå forhandlinger om det som forventes å bli en ny offentlig tjenestepensjon. Pensjonsreformen er for lengst gjennomført både i folketrygd og i privat sektor, mens forhandlingene om det samme strandet innenfor offentlig sektor i 2009. Forhandlingene som gjennomføres nå er derfor nødvendig for å tilpasse den offentlige tjenestepensjonen til så vel folketrygd som tjenestepensjonene innenfor privat sektor.


Utfallet av disse forhandlingene vil naturlig nok kunne ha betydning for personer som har eller skal ha pensjon fra KKP.


En kjøreplan for forhandlingene tilsier at det skal foreligge en avtale om konkrete endringer innen 1.mars d.å.


Foreløpig forslag om ny ordning tyder på at denne vil bli utformet som en såkalt påslagsordning, med livsvarig utbetaling og kjønnsnøytral utbetaling (dvs. lik utbetaling til kvinner og menn). Øvrige viktige endringer som forventes;


•    Alle år i jobb skal i ny ordning gi pensjonsopptjening - mens dagens regler innebærer at 30 år i fulltidsstilling gir rett på en full offentlig tjenestepensjon. Endringene innebærer at det blir mer lønnsomt å stå i jobb over flere år og å jobbe fulltid.

•    Tjenestepensjon (fra arbeidsgiver) skal beregnes uavhengig av folketrygden – mens dagens regler leder ut i en «samordning» der de to pensjonene til sammen skal gi 66 prosent av lønn ved full opptjening.

•    Du kan ta ut pensjon fra 62 år, og jobbe uten at den blir redusert. I motsetning til i dag hvor du kan ta ut tjenestepensjon fra 67 år (pensjonsalder) eller senere om du jobber ut over 67 år.

•    I tillegg er det foreslått en AFP (avtalefestet pensjon) med livsvarig utbetaling som ligner på AFP i privat sektor, og som kan tas ut samtidig med arbeidsinntekt. Den kan erstatte dagens AFP, som er en førtidspensjon for de som slutter helt eller delvis å jobbe mellom 62 og 67 år.


Mye tyder på at det vil bli en gradvis innfasing av de nye prinsippene som bestemmes for offentlig tjenestepensjon. Opptjeningen i den nye påslagsordningen starter sannsynligvis i 2020, og de som er født i 1963 blir trolig de første som får alderspensjon fra den nye tjenestepensjonen i offentlig sektor. For øvrig distribuerer vi nytt på vår hjemmeside når mer er avklart rundt dette utover i 2018.


Endring av praksis ved lønnsslipp på e-post

(12.02.2018)


KKP endrer praksis for utsendelse av lønnslipp på e-post for alle våre pensjonister. Fra februar vil lønnslipp som sendes ut på e-post bli kryptert. Det vil si at det først sendes en e-post med passord, så en e-post med et kryptert vedlegg. Klikk på vedlegget i e-posten som inneholder lønnsslipp og legg inn passord som dere har fått og trykk OK, så vil lønnslippen åpnes.


Regnskapet i KKP pr. 30.09.2017

(01.11.2017)


Pensjonskassens resultater etter de tre første kvartalene i 2017 er fortsatt meget hyggelig lesning. Den verdijusterte avkastningen ligger på 5,9% (2,1% i 3.kvartal), og vi må tilbake til 2013 for å finne tilsvarende gode tall pr.30.09. 


På tross av det som oppleves som en fortsatt lav rente på norske og internasjonale renteplasseringer, har god avkastning innenfor aksje- og eiendomsmarkedet bidratt til gode, samlede avkastningstall for pensjonskassen. Dette gir et godt grunnlag, både for ytterligere soliditetsforbedring i pensjonskassen samt at det også bør være midler som kan tilbakeføres kommune og øvrige medlemsforetak (via premiefond) ved årets regnskapsavslutning. 

 

Viktige nøkkeltall ser slik ut pr. utgangen av 3.kvartal 2017 (*2016 inneholder årsdisponeringer og er dermed ikke fullt ut sammenliknbart);

 


Nøkkeltall i mill.kr. (h.i.å.)

 

Q3 - 2017

Q3 - 2016

Q3 - 2015

2016*

Verdijustert avkastning

5,9 %

3,35 %

1,22 %

5,3 %

Bokført avkastning

4,4 %

3,03 %

2,77 %

3,6 %

 

 

 

 

 

Premieinntekter

 kr      280,5

 kr       275,1

 kr      244,3

 kr      331,1

Sum netto finansinntekter - kollektivp.

 kr      302,9

 kr       144,3

 kr        52,1

 kr      253,9

    herav til/(evt. fra) kursreserve

 kr        91,5

 kr         25,9

 kr       -61,1

 kr        92,4

Pensjoner (netto)

 kr      108,5

 kr       104,3

 kr        98,6

 kr      139,8

Forsikringsrelaterte driftskostnader

 kr        11,1

 kr           9,4

 kr        10,0

 kr        13,2

Resultat av teknisk regnskap

 kr      128,6

 kr         40,5

 kr        31,2

 kr          6,5

 

 

 

 

 

Resultat av ikke-teknisk regnskap

 kr       24,4

 kr          10,3

 kr          3,0

 kr        18,6

 

Medlemsfordeler – gode betingelser på lån og forsikringer

(23.07.2017)


Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Kristiansand kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og det er derfor hyggelig for oss å kunne informere om at slik mulighet nå gjøres tilgjengelig også for våre rettighetshavere. Les mer om dette her.


Regulering av grunnbeløpet og pensjon fra 1. mai

(23.05.2017)


Grunnbeløpet i folketrygda øker fra 92 576 til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Økningen er på 

1 058 kroner, tilsvarende 1,14 prosent.


Du som har uførepensjon eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning i pensjonen på 1,14 prosent.


Pensjonsreguleringen blir lavere for deg som mottar alderspensjon, AFP eller særalderspensjon fordi det blir trukket 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen.  Disse pensjonene vil bli økt med 0,38 prosent. Dette gjelder også deg som har etterlattepensjon etter fylte 67 år.


I juni vil Kristiansand kommunale pensjonskasse ha regnet om pensjonene i samsvar med det nye grunnbeløpet. Samtidig vil etterbetalingen for mai være klar.

 

Pensjonskassens resultat for 2016

(24.03.2017)

 

Pensjonskassen har lagt bak seg sitt nittiende regnskapsår, og styret vedtok 20. mars regnskapet for 2016. Oppsummert har 2016 resultert i en utvikling innenfor finansplasseringene som har styrket pensjonskassens soliditet og evne til å bære risiko fremover. Den verdijusterte avkastningen endte på 5,3%. Dette skjedde på tross av såvel Brexit i Storbritannia som valget av Donald Trump som amerikansk president, hendelser mange på forhånd fryktet ville skape negative stemninger i finansmarkedene. Den verdijusterte finansavkastningen i 2016 utgjorde 273,0 mill., mot 151,2 mill. i 2015.

 

Pensjonskassen utbetalte i løpet av 2016 hele 139,8 mill. til alders-, uføre- og etterlatte-pensjonister, en økning med 4,9% sammenliknet med 2015.

 

I sin disponering av årsresultatet for 2016 hensynstar pensjonskassens styre at det er i ferd med å bli innført et nytt soliditetsregelverk (virkende fra 01.01.2018). Det er derfor avsatt midler til tilleggsavsetninger og risikoutjevningsfond med til sammen 31 mill., i tillegg til avsetningene til kursreguleringsfond som følger av økte merverdier i finanspapirene. Alt dette styrker soliditet og pensjonskassen bufferkapital. I tillegg velger styret å overføre 25 mill. til medlemsforetakene i form av midler som går til premiefond.


Etteroppgjør for Avtalefestet pensjon (AFP)

(10.03.2017)

 

I løpet av februar og mars 2017 har Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) gjennomført etteroppgjør for AFP for inntektsåret 2015. Dette gjelder AFP som er beregnet etter folketrygdens regler.

(les mer)

 

 

Etteroppgjør for uførepensjon

(09.12.2016)

 

Denne høsten har Kristiansand kommunale pensjonskasse gjennomført det første etteroppgjøret for uførepensjon etter at nye regler trådte i kraft 01.01.15. Etteroppgjøret for inntektsåret 2015 skal være ferdig innen 31.12.16. (Les mer)

 

 Pensjon fra KKP og skatt

(15.11.2016)

 

Vi minner om at uførepensjon fra KKP blir skattlagt som lønnsinntekt. Det er ikke skattetrekk på utbetalingen av uførepensjon i juni og det er halvt skattetrekk i desember.

 

Utbetalinger av alderspensjon, etterlattepensjon og AFP er helt uten skattetrekk i desember, slik som tidligere.

 

Renteendring på pensjonskassens medlemslån

(04.04.2016)

 

Renten på utlån i pensjonskassen settes ned fra dagens 2,45% til 2,30%. Endringen skjer med virkning fra 01.06.2016.

 

Pensjonskassens utlånsrente påvirkes av den såkalte normalrentesatsen. Skatteetaten benytter normalrentesatsen for å beregne eventuell skattefordel av rimelige lån i arbeidsforhold. Det er nedgangen i denne renten som, sammen med rentejusteringer i de bankene som pensjonskassen sammenlikner seg med, leder til pensjonskassens renteendring.

 

Regulering av grunnbeløp og pensjon 2015

(03.06.2015)


Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2015. Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner. Dette er en økning på 1 698 kroner, og det tilsvarer 1,92 prosent.

Du som mottar uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning på 1,92 prosent.

Pensjonsreguleringen blir lavere for deg som mottar alderspensjon, AFP eller særalderspensjon fordi det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. Du vil få en pensjonsregulering på 1,16 prosent. Dette gjelder også deg som har etterlattepensjon etter fylte 67 år.

Kristiansand kommunale pensjonskasse omregner alle pensjonene til juli måned i henhold til det nye grunnbeløpet. Etterbetaling for mai og juni vil også bli utbetalt i juli.


Nye regler for uførepensjon

(10.12.2014)


Nye regler for uførepensjon fra KKP trer i kraft fra 1.1.2015.


De viktigste endringene er:

  • Pensjonen beregnes på en ny måte
  • Nytt regelverk for inntekt ved siden av pensjon
  • Mer fleksibelt for kombinasjonen arbeid og pensjon
  • Uførepensjon skattelegges som lønn

Dersom du har midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra KKP, vil du også i januar 2015 motta samme beløp som tidligere før skatt. Uførepensjon fra KKP kompenserer ikke for økt skatt på uføretrygden fra NAV.


Ved endring av inntekt ved siden av uførepensjon eller midlertidig uførepensjon skal det sendes inn nytt skjema for inntektsopplysninger. 


Se mer informasjon om nye regler under Pensjon - UførepensjonRegler om pensjonistavlønning for alderspensjonister gjelder også for AFP-pensjonister som etter 65 år er beregnet etter pensjonsordningens ordinære regler.

(13.08.2014)


I ny hovedtariffavtale (HTA) fra 01.05.2014 er det vedtatt at alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler jfr. vedlegg 4 § 5, tredje ledd. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister som er som mottar folketrygdberegnet AFP, jfr. vedlegg 4 §5 første og annet ledd.

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO). 


Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014

(21.05.2014)


Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014.


Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent.


Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent.


KKP foretar pensjonsreguleringen i juli med etterbetaling fra 1. mai. 


Nye regler for medlemskap og inntekt ved siden av pensjon

(06.11.2013)

 

Arbeidsretten avsa 21.juni d.å. (Lnr.20/2013) dom i en sak som innebar at vilkåret om 14 timers grense for medlemskap i pensjonsordninger er å betrakte som diskriminering av deltidsansatte. Dommen gjaldt innenfor tariffområdene KS og KS bedrift, og konsekvensen av dommen er at ansatte innenfor disse tariffområdene skal meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av stillingsstørrelse.

 

Hvorvidt tariffpartene vil søke å etablere en eventuell ny og lavere grense for innmelding i pensjonsordningen, gjenstår foreløpig å se. Pensjonskassen er imidlertid kjent med at det innenfor KS-området er lagt til rette for at alderspensjonister kan engasjeres til å utføre arbeid på det som er kalt pensjonistavlønning. Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Denne ordningen gjelder ikke for AFP-pensjonister. Din arbeidsgiver vil evt. besvare ytterligere spørsmål om pensjonistavlønning.

Dommen fra Arbeidsretten gjelder foreløpig ikke for de lovbestemte pensjonsordningene for sykepleiere, leger og lærere.

 

Den nye innmeldingspraksis som Arbeidsrettens dom krever i pensjonsordningene, vil få konsekvenser for inntektsreglene som gjelder for pensjonistene.

 

Reglene som omhandler friinntekt for alderspensjonister og pensjonister med bruttoberegnet AFP er at en ikke må bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen. Hvis slik innmelding finner sted, vil pensjonsgraden bli endret og pensjonen redusert.

 

I dag kan alderspensjonister få utbetalt lønn for inntil 14 timer i uka eller 168 timer i kvartalet i offentlig sektor uten at pensjonen reduseres.

 

Nye regler vil innebære at alt arbeid i offentlig sektor (med unntak av arbeid som pensjonistavlønnes – se over) vil redusere pensjonen fra pensjonskassen. Folketrygden (NAV) har andre regler.

Regler for privat inntekt vil være som tidligere.

 

Selv om de nye innmeldingsreglene trådte i kraft allerede med virkning fra starten av 3.kvartal d.å., har KKP og øvrige offentlige pensjonsordninger besluttet at alderspensjonister ikke vil bli rammet av de nye reglene før 01.01.2014.

 

Sjekk din pensjon fra KKP
(19.08.2013)

Pensjonskassen kan nå tilby en pensjonsportal der du kan sjekke din medlemsopptjening i Kristiansand kommunale pensjonskasse. Du kan også under visse forutsetninger beregne anslag for din fremtidige pensjon.

 

Velkommen til vår pensjonsportal som du finner ved å trykke på følgende link; min side.

 

Vi gjør særskilt oppmerksom på at eventuelle opprettinger av medlemskap som ligger registrert i systemet, må skje via din nåværende eller forhenværende arbeidsgiver.

 

For å få tilgang til dine opplysninger må du benytte en av følgende elektroniske ID:MinID Med kode fra SMS eller PIN-kodebrev

BankID Med kodebrikke fra banken din

Buypass Med smartkort og kortleseR

Commfides Med USB-pinne

For øvrig mottar vi gjerne kommentarer og tips i tilknytning til min side.

     

Dom i Arbeidsretten - nedre grense for medlemskap i pensjonsordning

(redigert 30.08.13)

Arbeidsretten avsa 21.juni d.å. dom i sak som innebar at vilkåret om 14 timers grense for

medlemskap i pensjonsordninger innenfor tariffområdene KS og KS bedrift, ble ansett som

ugyldige. Parter i saken var LO/Fagforbundet og KS.

 

Endring i innmeldingsregler

Nedre grense for medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse på 14 arbeidstimer pr.

uke, utviskes av dommen fra Arbeidsretten. Det innebærer at arbeidsgivere som tilhører KS

tariffområde må melde inn alle fast ansatte i pensjonskassen uten noe nedre grense for

arbeidstimer med virkning fra 21.juni d.å.

Alle midlertidige ansatte meldes av praktiske årsaker inn fra 1.juli d.å., uten noe nedre grense

på 168 arbeidstimer pr. kvartal.

Vi minner om at det er arbeidsgiver som bærer ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i

pensjonsordningen.

 

Arbeidstakere med små stillinger hos flere arbeidsgivere

Tariffpartene innenfor KS-området besluttet at det med virkning fra 1.april d.å. skulle være

summering av arbeidstid hos flere arbeidsgivere (innenfor KS) for oppfylling av «tidligere»

minstekrav for innmelding. Dommen i Arbeidsretten innebærer at den endringen i

tariffavtalen ikke lenger vil ha praktisk betydning ved arbeidsgivernes medlemsregistrering.

 

Alders- og uførepensjonister med arbeidsinntekt

Arbeidsrettens dom innebærer også at alderspensjonister heretter skal meldes inn i

pensjonsordningen uten noe nedre grense. Det innebærer at alderspensjonister ikke lenger kan

motta lønn fra arbeidsgiver innenfor KS-området, uten at pensjonen avkortes. En del

pensjonister har innrettet seg på å kunne jobbe inntil 167 timer i kvartalet uten at pensjonen

reduseres. I samvar med andre pensjonskasser for kommunal sektor har KKP besluttet at vi

ikke reduserer alderspensjon for de som jobber under 168 timer i 3. og 4. kvartal i år.

Pensjonister kan jobbe 167 timer i kvartalet ut året uten pensjonsreduksjon.

Uførepensjonister kan ha rett til friinntekt når de jobber i stilling som ikke fører til

medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning. Beslutningen innebærer at de fortsatt vil

kunne jobbe inntil friinntektsgrensen, hvis de jobber hos en annen arbeidsgiver enn den de har

uførepensjon fra. Selv om arbeidsgiver melder dem inn i pensjonsordningen som følge av

arbeidsrettsdommen blir derfor ikke pensjonen redusert. Jobber de hos sin tidligere

arbeidsgiver, eller 168 timer i kvartalet til sammen, skal uførepensjonen reduseres som

tidligere.

 

Hvordan dette blir fra 1. januar er avhengig av hva tariffpartene og eventuelt lovgiverne

kommer frem til. KKP vil så langt mulig informere om ytterligere avklaringer som måtte komme i

kjølvannet av aktuelle dom.